Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 17)

W Tesalonice

1
Przeszli przez Amfipolis i Apolonię i przybyli do Tesaloniki, gdzie
Żydzie mieli synagogę.
2
Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez
trzy szabaty rozprawiał z nimi.
3
Na podstawie Pisma wyjaśniał i nauczał:
“Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest
tym Mesjaszem”.
4
Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków
i niemało znamienitych kobiet uwierzyło i przyłączyło się do Pawła i Sylasa.

5
Wtedy zazdrośni Żydzi, dobrawszy sobie jakieś szumowiny z rynku, wywołali
tłumne zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i szukali ich, aby
stawić przed ludem.
6
Nie znaleźli ich jednak. Wlekli więc Jazona i
niektórych braci przed politarchów, krzycząc: “Ludzie, którzy podburzają
cały świat, przyszli też tutaj,
7
a Jazon ich przyjął. Oni wszyscy występują
przeciwko rozkazom Cezara, głosząc, że jest inny król, Jezus”.
8
Podburzyli
tłum i politarchów, którzy tego słuchali,
9
ale po wzięciu poręki od Jazona
i innych, zwolnili ich.

Berei

10
Natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam
przybyli, poszli do synagogi Żydów.
11
Ci byli szlachetniejsi od
Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma,
czy istotnie tak jest.
12
Wielu też z nich uwierzyło, a także [wiele]
wpływowych Greczynek i niemało mężczyzn.
13
Gdy Żydzi z Tesaloniki
dowiedzieli się, że również w Berei Paweł głosi słowo Boże, przyszli tam,
podburzając tłumy i wzniecając rozruchy.
14
Wtedy bracia natychmiast wysłali
Pawła, aby szedł aż ku morzu. Sylas i Tymoteusz pozostali tam.
15
Ci, którzy
towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i powrócili otrzymawszy
polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego.

W Atenach. Mowa na Areopagu

16
Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok
miasta pełnego bożków.
17
Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z “bojącymi
się Boga” i codziennie na agorze z tymi, których tam spotykał.
18

Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich rozmawiali z nim: “Cóż chce
powiedzieć ten nowinkarz” – mówili jedni, a drudzy: – “Zdaje się, że jest
zwiastunem nowych bogów” – bo głosił Jezusa i zmartwychwstanie.
19
Zabrali
go i zaprowadzili na Areopag, i zapytali: “Czy moglibyśmy się dowiedzieć,
jaką to nową naukę głosisz?
20
Bo jakieś nowe rzeczy wkładasz nam do głowy.
Chcielibyśmy więc dowiedzieć się, o co właściwie chodzi”.
21
A wszyscy
Ateńczycy i mieszkający tam przybysze poświęcają czas jedynie albo mówieniu
o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowego.
22
“Mężowie ateńscy – przemówił
Paweł stanąwszy w środku Areopagu widzę, że jesteście pod każdym względem
bardzo religijni.
23
Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną
po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: “Nieznanemu Bogu”. Ja wam
głoszę to, co czcicie, nie znając.
24
Bóg, który stworzył świat i wszystko
na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach
zbudowanych ręką ludzką
25
i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby
czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.
26
On
z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą
powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania,
27

aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości
jest On niedaleko od każdego z nas.
28
Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i
jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: “Jesteśmy bowiem z
Jego rodu”.
29
Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo
jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli
człowieka.
30
Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie
i wszystkich ludzi do nawrócenia,
31
dlatego że wyznaczył dzień, w którym
sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to
przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z
martwych”.

32
Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni
powiedzieli: “Posłuchamy cię o tym innym razem”.
33
Tak Paweł ich opuścił.

34
Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy
Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni.

Zostaw wpis