Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 24)

Przed sądem prokuratora Feliksa

1
Po pięciu dniach przybył arcykapłan Ananiasz z kilkoma starszymi i
retorem, niejakim Tertullosem. Oni to wnieśli przed namiestnika oskarżenie
przeciwko Pawłowi.
2
Kiedy go wezwano, Tertullos rozpoczął mowę
oskarżycielską: “Dzięki tobie żyjemy w zupełnym pokoju – mówił – dzięki twej
przezorności polepsza się byt tego narodu.
3
Zawsze i wszędzie przyjmujemy
to, dostojny Feliksie, z wielką wdzięcznością.
4
Aby cię jednak dłużej nie
zatrzymywać, proszę, abyś nas łaskawie posłuchał przez chwilę.
5

Stwierdziliśmy, że człowiek ten jest przywódcą sekty nazarejczyków, szerzy
zarazę i wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na świecie.
6
Usiłował
nawet zbezcześcić świątynię, więc ujęliśmy go. <
7
>
8
Przesłuchawszy go
będziesz mógł sam od niego dowiedzieć się wszystkiego, o co go oskarżamy”.
9

Żydzi potwierdzili to, oświadczając, że sprawa tak się przedstawia.

10
Kiedy namiestnik dał znak, aby mówił, Paweł odpowiedział:
11
“Wiem,
że od wielu lat jesteś sędzią tego narodu, dlatego śmiało będę się bronił.
Możesz się bowiem przekonać, że nie więcej jak dwanaście dni temu przybyłem
do Jerozolimy, aby oddać pokłon Bogu.
12
Nie spotkali mnie w świątyni ani
rozprawiającego z kimkolwiek, ani wywołującego tłumne zbiegowisko bądź w
synagodze, bądź w mieście,
13
i nie mogą oni dowieść ci tego, o co mnie
teraz oskarżają.
14
To jednak wyznaję przed tobą: Według drogi, nazywanej
przez nich sektą, służę Bogu moich ojców, wierząc we wszystko, co napisane
zostało w Prawie i u Proroków.
15
Mam też w Bogu nadzieję, którą również oni
mają, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
16
I
sam usilnie się staram, aby mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga i wobec
ludzi.
17
Po wielu latach przybyłem z jałmużnami i ofiarami dla mego narodu.

18
Wtedy spotkali mnie oczyszczonego w świątyni, bez tłumu i bez zbiegowiska

19
niektórzy Żydzi z Azji; oni powinni stanąć przed tobą i wnieść skargę,
jeśli mają coś przeciwko mnie.
20
A ci tutaj niechże powiedzą, jakiego
przestępstwa dopatrzyli się we mnie, gdy stanąłem przed Sanhedrynem.
21

Chyba jedynie tego, że stojąc wśród nich zawołałem głośno: Sądzicie mnie
dzisiaj z powodu [wiary w] zmartwychwstanie umarłych”.

22
Feliks odroczył ich sprawę, znając dokładnie tę drogę. “Rozpatrzę
waszą sprawę – powiedział – gdy przybędzie trybun Lizjasz”.
23
A setnikowi
rozkazał strzec go, zastosować ulgi i nie przeszkadzać żadnemu z przyjaciół
w oddawaniu mu usług.

Uwięzienie cezarejskie

24
Po kilku dniach przybył Feliks ze swoją żoną Druzyllą, która była
Żydówką. Posłał po Pawła i słuchał jego [nauki] o wierze w Jezusa
Chrystusa.
25
Lecz kiedy Paweł mówił o sprawiedliwości i o
wstrzemięźliwości, i o przyszłym sądzie, Feliks przestraszony odpowiedział:
“Teraz możesz odejść. Gdy znajdę czas, wezwę cię znowu”.
26
Spodziewał się
przy tym, że dostanie od Pawła pieniądze, i dlatego częściej posyłał po
niego i rozmawiał z nim.
27
Po upływie dwóch lat następcą Feliksa został
Porcjusz Festus. Feliks jednak pozostawił Pawła w więzieniu, chcąc okazać
Żydom życzliwość.

Zostaw wpis