Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 3)

Uzdrowienie chromego

1
Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej,

2
wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go
codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do
świątyni, prosił o jałmużnę.
3
Ten zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli
wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę.
4
Lecz Piotr wraz z Janem
przypatrzywszy się mu powiedział:
5
“Spójrz na nas!”. A on patrzył na nich
oczekując od nich jałmużny.
6
“Nie mam srebra ani złota – powiedział Piotr -
ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!”
7
I
ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w
nogach i stopach.
8
Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z
nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga.
9
A cały lud zobaczył go
chodzącego i chwalącego Boga.
10
I rozpoznawali w nim tego człowieka, który
siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i
zachwyt z powodu tego, co go spotkało.

11
A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do
nich w krużganku, który zwano Salomonowym.

Druga mowa św. Piotra

12
Na ten widok Piotr przemówił do ludu: “Mężowie izraelscy! Dlaczego
dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą
lub pobożnością sprawili, że on chodzi?
13
Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama,
Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i
zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić.
14
Zaparliście
się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy.
15

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy
świadkami.
16
I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i
którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara [wzbudzona] przez niego dała
mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie.
17
Lecz teraz wiem, bracia, że
działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi.
18
A Bóg w
ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że
Jego Mesjasz będzie cierpiał.
19
Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby
grzechy wasze zostały zgładzone,
20
aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby
też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa,
21
którego niebo musi
zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków
przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.
22
Powiedział
przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci
waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie.
23
A każdy, kto nie
posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z ludu.
24
Zapowiadali te dni także
pozostali prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców.
25

Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi
ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: Błogosławione będą w potomstwie twoim
wszystkie narody ziemi.
26
Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę
swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od
grzechów”.

Zostaw wpis