Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 5)

Ananiasz i Safira

1
Ale pewien człowiek, imieniem Ananiasz, z żoną swoją Safirą, sprzedał
posiadłość
2
i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część
przyniósł i złożył u stóp Apostołów.
3
“Ananiaszu – powiedział Piotr -
dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i
odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię?
4
Czy przed sprzedażą nie była
twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za
nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom
skłamałeś, lecz Bogu”.
5
Słysząc te słowa Ananiasz padł martwy. A
wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach.
6
Młodsi mężczyźni
wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.

7
Około trzech godzin później weszła także jego żona, nie wiedząc, co
się stało.
8
“Powiedz mi – zapytał ją Piotr – czy za tyle sprzedaliście
ziemię?” “Tak, za tyle” – odpowiedziała.
9
A Piotr do niej: “Dlaczego
umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu
ci, którzy pochowali twego męża. Wyniosą też ciebie”.
10
A ona upadła
natychmiast u jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją
martwą. Wynieśli ją więc i pochowali obok męża.
11
Strach wielki ogarnął
cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli.

Cuda działane przez Apostołów

12
Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu.
Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona.
13
A z obcych nikt nie miał
odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał.
14
Coraz bardziej też
rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana.
15
Wynoszono
też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień
przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich.
16
Także z miast sąsiednich
zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez
duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.

Sanhedryn przeciw Apostołom

17
Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa
saduceuszów, pełni zazdrości
18
zatrzymali Apostołów i wtrącili ich do
publicznego więzienia.
19
Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i
wyprowadziwszy ich powiedział:
20
“Idźcie i głoście w świątyni ludowi
wszystkie słowa tego życia!”.
21
Usłyszawszy to weszli o świcie do świątyni
i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą
starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono.
22

Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i
oznajmili:
23
“Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników
stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz
nikogo”.
24
Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te
słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało.
25
Wtem nadszedł ktoś i
oznajmił im: “Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w
świątyni i nauczają lud”.
26
Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i
przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych
nie ukamienował.
27
Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a
arcykapłan zapytał:
28
“Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to
imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas
krew tego Człowieka?”
29
“Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi -
odpowiedział Piotr i Apostołowie.
30
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa,
którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie.
31
Bóg wywyższył Go na
prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i
odpuszczenie grzechów.
32
Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch
Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni”.

Wystąpienie Gamaliela

33
Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.
34
Lecz pewien
faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud,
kazał na chwilę usunąć Apostołów i zabrał głos w Radzie:
35
“Mężowie
izraelscy – przemówił do nich – zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z
tymi ludźmi.
36
Bo niedawno temu wystąpił Teodas, podając się za kogoś
niezwykłego. Przyłączyło się do niego około czterystu ludzi, został on
zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich
zaginął.
37
Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i
pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali
rozproszeni.
38
Więc i teraz wam mówię: Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie
ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się,
39
a
jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może
się czasem okazać, że walczycie z Bogiem”. Usłuchali go.
40
A przywoławszy
Apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a
potem zwolnili.
41
A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że
stali się godni cierpieć dla imienia [Jezusa].
42
Nie przestawali też co
dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie
Chrystusie.

Zostaw wpis