Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 7)

Mowa przed Sanhedrynem: od Abrahama do Mojżesza

1
“Czy to prawda?” – zapytał arcykapłan.
2
A on odpowiedział: “Słuchajcie,
bracia i ojcowie: Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu, Abrahamowi, gdy żył w
Mezopotamii, zanim zamieszkał w Charanie.
3
I powiedział do niego: Opuść
ziemię swoją i rodzinę swoją, a idź do ziemi, którą ci wskażę.
4
Wtedy
wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Charanie. A stąd po śmierci ojca
przesiedlił go [Bóg] do tego kraju, który wy teraz zamieszkujecie.
5
Nie dał
mu jednak w posiadanie ani piędzi tej ziemi. Obiecał tylko, że da ją w
posiadanie jemu, a po nim jego potomstwu, chociaż nie miał jeszcze wtedy
syna.
6
Powiedział Bóg tak: Potomkowie twoi będą wygnańcami na obczyźnie i
przez czterysta lat ujarzmią ich jako niewolników, i będą ich krzywdzić.
7

Lecz naród, którego będą niewolnikami, Ja sam sądzić będę, – mówi Pan. Potem
wyjdą i będą Mi służyli na tym miejscu.
8
I zawarł z nim przymierze
obrzezania. Tak urodził mu się Izaak, którego obrzezał dnia ósmego, a
Izaakowi – Jakub, a Jakubowi – dwunastu patriarchów.

9
Patriarchowie sprzedali Józefa do Egiptu, przez zazdrość, ale Bóg był
z nim.
10
I uwolnił go od wszystkich ucisków, i dał łaskę i mądrość w oczach
faraona, króla Egiptu. A ten ustanowił go przełożonym nad Egiptem i nad
całym swym domem.
11
Nastał wtedy głód w całym Egipcie i Kanaanie i wielka
bieda, i ojcowie nasi nie mieli co jeść.
12
Gdy Jakub dowiedział się, że w
Egipcie jest zboże, wysłał ojców naszych pierwszy raz,
13
a za drugim razem
Józef dał się poznać swoim braciom, a faraon dowiedział się o jego rodzie.

14
Posłał Józefa po Jakuba i sprowadził ojca swego i całą rodzinę w liczbie
siedemdziesięciu pięciu osób.
15
Jakub przybył do Egiptu i umarł on sam i
nasi ojcowie.
16
Przeniesiono ich do Sychem i złożono w grobie, który
Abraham kupił za srebro od synów Chamora w Sychem.

Dzieje Mojżesza

17
W miarę, jak zbliżał się czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi,
rozrastał się lud i rozmnażał w Egipcie,
18
aż doszedł do władzy inny król w
Egipcie, który nic nie wiedział o Józefie.
19
Działał on podstępnie
przeciwko naszemu narodowi i przymuszał ojców naszych do wyrzucania
niemowląt, aby nie zostawały przy życiu.
20
Wówczas właśnie narodził się
Mojżesz. Był on miły Bogu. Przez trzy miesiące karmiono go w domu ojca.
21
A
gdy go wyrzucono, zabrała go córka faraona i przybrała go sobie za syna.
22

Mojżesza wykształcono we wszystkich naukach egipskich, i potężny był w
słowie i czynie.
23
Gdy skończył lat czterdzieści, przyszło mu na myśl
odwiedzić swych braci, synów Izraela.
24
I zobaczył jednego, któremu
wyrządzono krzywdę. Stanął w jego obronie i zabiwszy Egipcjanina pomścił
skrzywdzonego.
25
Sądził, że bracia jego zrozumieją iż Bóg przez jego ręce
daje im wybawienie, lecz oni nie zrozumieli.
26
Następnego dnia zjawił się
wśród nich, kiedy bili się między sobą, i usiłował ich pogodzić. “Ludzie,
braćmi jesteście – zawołał – czemuż krzywdzicie jeden drugiego?”
27
Ten
jednak, który krzywdził bliźniego, odepchnął go. “Któż ciebie ustanowił
panem i sędzią nad nami? – zawołał -
28
czy chcesz mnie zabić, tak jak
wczoraj zabiłeś Egipcjanina?”
29
Na te słowa Mojżesz uciekł i żył jako
cudzoziemiec w ziemi Madian, gdzie urodziło mu się dwóch synów.

Krzak gorejący

30
Po czterdziestu latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł
Pański w płomieniu ognistego krzaka.
31
Zobaczywszy [go] Mojżesz podziwiał
ten widok, lecz kiedy podszedł bliżej, aby się przyjrzeć, rozległ się głos
Pana:
32
“Jam jest Bóg twoich przodków, Bóg Abrahama i Izaaka, i Jakuba”.
Przeraził się Mojżesz i nie śmiał patrzeć.
33
“Zdejm sandały z nóg -
powiedział do niego Pan – bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą.

34
Długo patrzyłem na ucisk ludu mego w Egipcie i wysłuchałem jego
westchnień, i zstąpiłem, aby ich wyzwolić. Przyjdź, poślę cię teraz do
Egiptu”.

Mojżesz – prorokiem i wodzem

35
Tego właśnie Mojżesza, którego zaparli się mówiąc: “Któż ciebie
ustanowił panem i sędzią?” – tego właśnie Bóg wysłał jako wodza i wybawcę
pod opieką anioła, który się mu ukazał w krzaku.
36
On wyprowadził ich,
czyniąc znaki i cuda w ziemi egipskiej nad Morzem Czerwonym i na pustyni
przez lat czterdzieści.
37
Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków
Izraela: “Proroka jak ja wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych”.
38
On to w
społeczności na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na
górze Synaj, a naszymi ojcami. On otrzymał słowa życia, ażeby wam je
przekazać.
39
Nie chcieli go słuchać nasi ojcowie, ale odepchnęli go i
zwrócili serca ku Egiptowi.
40
“Zrób nam bogów – powiedzieli do Aarona -
którzy będą szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem,
który wyprowadził nas z ziemi egipskiej”.
41
Wówczas to zrobili sobie cielca
i złożyli ofiarę bałwanowi, i cieszyli się dziełem swoich rąk.
42
Ale Bóg
odwrócił się od nich i dozwolił, że czcili wojsko niebieskie, jak napisano w
księdze proroków:

Czy składaliście Mi ofiary i dary na pustyni
przez lat czterdzieści, domu Izraela?

43
Obnosiliście raczej namiot Molocha
i gwiazdę bożka Remfana,
wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać.
Przesiedlę was za to poza Babilon.

Znak przybytku

44
Nasi ojcowie mieli na pustyni Namiot Świadectwa. Ten bowiem, który
rozmawiał z Mojżeszem, rozkazał zbudować go według wzoru, który [Mojżesz]
ujrzał.
45
Przyjęli go nasi ojcowie i pod wodzą Jozuego wnieśli do ziemi
pogan, których Bóg wypędził przed ojcami naszymi, aż do czasów Dawida.
46
On
znalazł łaskę przed Panem i prosił, aby mógł wznieść przybytek dla Boga
Jakuba.
47
Ale dopiero Salomon wybudował Mu dom.
48
Najwyższy jednak nie
mieszka w dziełach rąk ludzkich, jak mówi Prorok:

49
Niebo jest moją stolicą,
a ziemia podnóżkiem stóp moich.
Jakiż dom zbudujecie Mi, mówi Pan,
albo gdzież miejsce odpoczynku mego?

50
Czyż tego wszystkiego nie stworzyła moja ręka?

Zakończenie mowy

51
Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się
Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy.
52
Któregoż z proroków nie
prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali
przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali.
53
Wy,
którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie
przestrzegaliście go”.

Męczeństwo św. Szczepana

54
Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na
niego.
55
A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i
Jezusa, stojącego po prawicy Boga.
56
I rzekł: “Widzę niebo otwarte i Syna
Człowieczego, stojącego po prawicy Boga”.
57
A oni podnieśli wielki krzyk,
zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem.
58
Wyrzucili go
poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp
młodzieńca, zwanego Szawłem.
59
Tak kamienowali Szczepana, który modlił się:
“Panie Jezu, przyjmij ducha mego!”
60
A gdy osunął się na kolana, zawołał
głośno: “Panie, nie poczytaj im tego grzechu!” Po tych słowach skonał.

Zostaw wpis