Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 9)

Nawrócenie Szawła

1
Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów
Pańskich. Udał się do arcykapłana
2
i poprosił go o listy do synagog w
Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety,
zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł.
3
Gdy zbliżał się już w
swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba.
4
A gdy
upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: “Szawle, Szawle, dlaczego Mnie
prześladujesz?”
5
“Kto jesteś, Panie?” – powiedział. A On: “Ja jestem Jezus,
którego ty prześladujesz.
6
Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co
masz czynić”.

7
Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia,
słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo.
8
Szaweł podniósł się z
ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do
Damaszku, trzymając za ręce.
9
Przez trzy dni nic nie widział i ani nie
jadł, ani nie pił.

10
W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz.
“Ananiaszu!” – przemówił do niego Pan w widzeniu. A on odrzekł: “Jestem,
Panie!”
11
A Pan do niego: “Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o
Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli”.
12
(I ujrzał w widzeniu, jak człowiek
imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał).
13
“Panie -
odpowiedział Ananiasz – słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził
ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie.
14
I ma on także władzę od
arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia”.
15
“Idź
- odpowiedział mu Pan – bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On
zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela.
16
I pokażę mu,
jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia”.

17
Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i
powiedział: “Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą
szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym”.

18
Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został
ochrzczony.
19
A gdy go nakarmiono, odzyskał siły.

Pierwsze kroki nawróconego Szawła

20
Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w
synagogach, że Jezus jest Synem Bożym.
21
Wszyscy, którzy go słyszeli,
mówili zdumieni: “Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował
wyznawców tego imienia i po to tu przybył, aby ich uwięzić i zaprowadzić do
arcykapłana?”
22
A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że Ten jest
Mesjaszem, i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku.
23
Po
upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić.
24
Szaweł dowiedział
się o ich zamiarach. A strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić.
25

Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili.

26
Kiedy przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz
wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem.
27
Dopiero Barnaba
przygarnął go i zaprowadził do Apostołów, i opowiedział im, jak w drodze
[Szaweł] ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania
przemawiał w Damaszku w imię Jezusa.
28
Dzięki temu przebywał z nimi w
Jerozolimie.
29
Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy
usiłowali go zgładzić.
30
Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili
go do Cezarei i wysłali do Tarsu.

31
A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii.
Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.

Cuda św. Piotra

32
Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy
mieszkali w Liddzie.
33
Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz,
który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku.
34
“Eneaszu -
powiedział do niego Piotr – Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel
swoje łóżko!” I natychmiast wstał.
35
Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i
Saronu i nawrócili się do Pana.

36
Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy
Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny.
37
Wtedy właśnie
zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze.
38
Lidda
leżała blisko Jafy; gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr,
wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: “Przyjdź do nas bez zwłoki!”
39

Piotr poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do izby na górze.
Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i
płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia.
40
Po usunięciu
wszystkich, Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i
rzekł: “Tabito, wstań!” A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła.
41

Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją
żywą.
42
Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana.

43
[Piotr] zaś jeszcze przez dłuższy czas przebywał w Jafie u niejakiego
Szymona, garbarza.

Zostaw wpis