Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Jana (J 19)

“Oto Człowiek”

1
Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.
2
A żołnierze uplótłszy
koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.
3

Potem podchodzili do Niego i mówili: “Witaj, Królu Żydowski!” I policzkowali
Go.
4
A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: “Oto
wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim
żadnej winy”.
5
Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i
płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: “Oto Człowiek”.
6
Gdy Go ujrzeli
arcykapłani i słudzy, zawołali: “Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!” Rzekł do nich Piłat:
“Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy”.
7

Odpowiedzieli mu Żydzi: “My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć,
bo sam siebie uczynił Synem Bożym”.

8
Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej.
9
Wszedł znów
do pretorium i zapytał Jezusa: “Skąd Ty jesteś?” Jezus jednak nie dał mu
odpowiedzi.
10
Rzekł więc Piłat do Niego: “Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie
wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzą Ciebie ukrzyżować?”
11

Jezus odpowiedział: “Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie
dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie”.
12

Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: “Jeżeli Go uwolnisz,
nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się
Cezarowi”.

Wyrok

13
Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i
zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata.

14
Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do
Żydów: “Oto król wasz!”
15
A oni krzyczeli: “Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!”
Piłat rzekł do nich: “Czyż króla waszego mam ukrzyżować?” Odpowiedzieli
arcykapłani: “Poza Cezarem nie mamy króla”.
16
Wtedy więc wydał Go im, aby
Go ukrzyżowano.

Droga krzyżowa i ukrzyżowanie

Zabrali zatem Jezusa.
17
A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce
zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.
18
Tam Go
ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś
Jezusa.
19
Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A
było napisane: “Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski”.
20
Ten napis czytało
wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta.
A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim.
21
Arcykapłani
żydowscy mówili do Piłata: “Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział:
Jestem Królem Żydowskim”.
22
Odparł Piłat: “Com napisał, napisałem”.

23
Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili
na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę.
Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu.
24
Mówili więc
między sobą: “Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma
należeć”. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie
szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze.

Testament z krzyża

25
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego,
Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
26
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i
stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: “Niewiasto, oto
syn Twój”.
27
Następnie rzekł do ucznia: “Oto Matka twoja”. I od tej godziny
uczeń wziął Ją do siebie.

Śmierć

28
Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło
Pismo, rzekł: “Pragnę”.
29
Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na
hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano.
30
A gdy Jezus skosztował octu,
rzekł: “Wykonało się!” I skłoniwszy głowę oddał ducha.

31
Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały
na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi
prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.
32

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu,
którzy z Nim byli ukrzyżowani.
33
Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli,
że już umarł, nie łamali Mu goleni,
34
tylko jeden z żołnierzy włócznią
przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.
35
Zaświadczył to ten,
który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę,
abyście i wy wierzyli.
36
Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość
jego nie będzie złamana.
37
I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą
patrzeć na Tego, którego przebili.

Pogrzeb Jezusa

38
Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z
obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat
zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało.
39
Przybył również i Nikodem,
ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około
stu funtów mieszaniny mirry i aloesu.
40
Zabrali więc ciało Jezusa i
obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu
grzebania.
41
A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś
nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo.
42
Tam to więc, ze względu
na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w
pobliżu.

Zostaw wpis