Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Jana (J 3)

ŻYCIODAJNA WODA

Nikodem

1
Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik
żydowski.
2
Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: “Rabbi, wiemy, że
od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich
znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim”.
3
W odpowiedzi rzekł do
niego Jezus: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi
powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”.
4
Nikodem powiedział do
Niego: “Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie
wejść do łona swej matki i narodzić się?”
5
Jezus odpowiedział: “Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może
wejść do królestwa Bożego.
6
To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a
to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.
7
Nie dziw się, że powiedziałem
ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.
8
Wiatr wieje tam, gdzie chce, i
szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest
z każdym, który narodził się z Ducha”.
9
W odpowiedzi rzekł do Niego
Nikodem: “Jakżeż to się może stać?”
10
Odpowiadając na to rzekł mu Jezus:
“Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz?
11
Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a
świadectwa naszego nie przyjmujecie.
12
Jeżeli wam mówię o tym, co jest
ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o
sprawach niebieskich?
13
I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z
nieba zstąpił – Syna Człowieczego.

14
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by
wywyższono Syna Człowieczego,
15
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie
wieczne.
16
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
17
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale
po to, by świat został przez Niego zbawiony.
18
Kto wierzy w Niego, nie
podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył
w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
19
A sąd polega na tym, że światło
przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło:
bo złe były ich uczynki.
20
Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości,
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego
uczynków.
21
Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się
okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

Jezus a Jan Chrzciciel

22
Potem Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi
przebywał i udzielał chrztu.
23
Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim,
udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili [tam] ludzie
i przyjmowali chrzest.
24
Nie wtrącono bowiem jeszcze Jana do więzienia.

25
A powstał spór między uczniami Jana a [pewnym] Żydem w sprawie
oczyszczenia.
26
Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: “Nauczycielu,
oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś
świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego”.
27
Na to Jan
odrzekł: “Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z
nieba.
28
Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem
Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany.
29
Ten, kto ma oblubienicę, jest
oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje
najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu.
30
Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał.

31
Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi
pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten
jest ponad wszystkim.
32
Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a
świadectwa Jego nikt nie przyjmuje.
33
Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie
potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
34
Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi
słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela [mu] Ducha.
35
Ojciec
miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce.
36
Kto wierzy w Syna, ma życie
wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew
Boży”.

Zostaw wpis