Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 1)

PRZEDMOWA

1
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały
pośród nas,
2
tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli
naocznymi świadkami i sługami słowa.
3
Postanowiłem więc i ja zbadać
dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny
Teofilu,
4
abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci
udzielono.

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA

PRZED NARODZENIEM

Zapowiedź narodzenia Jana

5
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz,
z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej
Elżbieta.
6
Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie
według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich.
7
Nie mieli jednak
dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w
latach.

8
Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską
przed Bogiem,
9
jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby
wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia.
10
A cały lud modlił
się na zewnątrz w czasie kadzenia.
11
Naraz ukazał mu się anioł Pański,
stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia.
12
Przeraził się na ten widok
Zachariasz i strach padł na niego.
13
Lecz anioł rzekł do niego: “Nie bój
się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi
ci syna, któremu nadasz imię Jan.
14
Będzie to dla ciebie radość i wesele; i
wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie.
15
Będzie bowiem wielki w oczach
Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie
Duchem Świętym.
16
Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich;
17

on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić
ku dzieciom, a nieposłusznych – do usposobienia sprawiedliwych, by
przygotować Panu lud doskonały”.
18
Na to rzekł Zachariasz do anioła: “Po
czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”.

19
Odpowiedział mu anioł: “Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A
zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną.
20
A oto
będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie,
bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie”.

21
Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo
zatrzymuje się w przybytku.
22
Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, i
zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał
niemy.
23
A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego
domu.

24
Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć
miesięcy.
25
“Tak uczynił mi Pan – mówiła – wówczas, kiedy wejrzał łaskawie
i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi”.

Zwiastowanie Maryi

26
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei,
zwanego Nazaret,
27
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
28
Anioł wszedł do Niej i rzekł:
“Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między
niewiastami>”.

29
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to
pozdrowienie.
30
Lecz anioł rzekł do Niej: “Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga.
31
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię
Jezus.
32
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da
Mu tron Jego praojca, Dawida.
33
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a
Jego panowaniu nie będzie końca”.
34
Na to Maryja rzekła do anioła: “Jakże
się to stanie, skoro nie znam męża?”
35
Anioł Jej odpowiedział: “Duch
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte,
które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
36
A oto również krewna
Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu
ta, która uchodzi za niepłodną.
37
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

38
Na to rzekła Maryja: “Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie
według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Nawiedzenie

39
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do
pewnego miasta w [pokoleniu] Judy.
40
Weszła do domu Zachariasza i
pozdrowiła Elżbietę.
41
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło
się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
42
Wydała ona
okrzyk i powiedziała: “Błogosławiona jesteś między niewiastami i
błogosławiony jest owoc Twojego łona.
43
A skądże mi to, że Matka mojego
Pana przychodzi do mnie?
44
Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w
moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.
45

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci
od Pana”.

Magnificat

46
Wtedy Maryja rzekła:
“Wielbi dusza moja Pana,

47
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

48
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,

49
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –

50
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co
się Go boją.

51
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.

52
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.

53
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.

54
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje –

55
jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki”.

56
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE

Narodzenie Jana

57
Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna.
58
Gdy
jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad
nią, cieszyli się z nią razem.
59
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać
dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.
60
Jednakże matka
jego odpowiedziała: “Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.
61
Odrzekli jej: “Nie
ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”.
62
Pytali więc znakami jego
ojca, jak by go chciał nazwać.
63
On zażądał tabliczki i napisał: “Jan
będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili.
64
A natychmiast otworzyły się
jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga.
65
I padł strach na
wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym
wszystkim, co się zdarzyło.
66
A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to
sobie do serca i pytali: “Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska
była z nim.

Benedictus

67
Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i
prorokował, mówiąc:

68
“Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela,
że nawiedził lud swój i wyzwolił go,

69
i moc zbawczą nam wzbudził
w domu sługi swego, Dawida:

70
jak zapowiedział to z dawien dawna
przez usta swych świętych proroków,

71
że nas wybawi od nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

72
że miłosierdzie okaże ojcom naszym
i wspomni na swoje święte Przymierze –

73
na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi,
że nam użyczy tego,

74
iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani
bez lęku służyć Mu będziemy

75
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.

76
A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz,
bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi;

77
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
[co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów,

78
dzięki litości serdecznej Boga naszego.
Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi,

79
by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju”.

80
Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia
ukazania się przed Izraelem.

Zostaw wpis