Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 11)

Modlitwa

1
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł
jeden z uczniów do Niego: “Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył
swoich uczniów”.
2
A On rzekł do nich: “Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo!

3
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień

4
i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;

i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.

Natrętny przyjaciel

5
Dalej mówił do nich: “Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego
o północy i powie mu: “Przyjacielu, użycz mi trzy chleby,
6
bo mój
przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”.
7
Lecz tamten
odpowie z wewnątrz: “Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje
dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”.
8
Mówię wam:
Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z
powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

Wytrwałość w modlitwie

9
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a
znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
10
Każdy bowiem, kto prosi,
otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
11
Jeżeli którego z
was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy
zamiast ryby poda mu węża?
12
Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu
skorpiona?
13
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary
swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy
Go proszą”.

Złośliwe zarzuty

14
Raz wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch
wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione.
15
Lecz niektórzy z nich
rzekli: “Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”.
16
Inni
zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
17
On
jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: “Każde królestwo wewnętrznie
skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.
18
Jeśli więc i szatan z sobą
jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez
Belzebuba wyrzucam złe duchy.
19
Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe
duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi
sędziami.
20
A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie
przyszło już do was królestwo Boże.

21
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego
mienie.
22
Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą
broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.

23
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną,
rozprasza.

Nawrót do grzechu

24
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach
bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: “Wrócę do swego
domu, skąd wyszedłem”.
25
Przychodzi i zastaje go wymiecionym i
przyozdobionym.
26
Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów złośliwszych
niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje
się gorszy niż poprzedni”.

Prawdziwie błogosławieni

27
Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego:
“Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”.
28
Lecz On
rzekł: “Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je”.

Znak Jonasza

29
A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: “To plemię jest plemieniem
przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku
Jonasza.
30
Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak
będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
31
Królowa z Południa powstanie na
sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z
krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż
Salomon.
32
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i
potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu
jest coś więcej niż Jonasz.

Światło

33
Nikt nie zapala światła i nie stawia go w ukryciu ani pod korcem,
lecz na świeczniku, aby jego blask widzieli ci, którzy wchodzą.
34

Światłem ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało
będzie w świetle. Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w
ciemności.
35
Patrz więc, żeby światło, które jest w tobie, nie było
ciemnością.
36
Jeśli zatem całe twoje ciało będzie w świetle, nie mając w
sobie nic ciemnego, całe będzie w świetle, jak gdyby światło oświecało cię
swym blaskiem”.

Napiętnowanie faryzeuszów

37
Gdy jeszcze mówił, zaprosił Go pewien faryzeusz do siebie na obiad.
Poszedł więc i zajął miejsce za stołem.
38
Lecz faryzeusz, widząc to,
wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem.
39
Na to rzekł
Pan do niego: “Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony
kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości.
40

Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza?
41

Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla
was czyste.

42
Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i
z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą.
Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać.
43
Biada wam,
faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na
rynku.

44
Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie
bezwiednie przechodzą”.

Napiętnowanie uczonych w Prawie

45
Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: “Nauczycielu,
tymi słowami nam też ubliżasz”.
46
On odparł: “I wam, uczonym w Prawie,
biada! Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem
ciężarów tych nie dotykacie.

47
Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich
zamordowali.
48
A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych
ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
49
Dlatego też
powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich
niektórych zabiją i prześladować będą.
50
Tak na tym plemieniu będzie
pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia
świata,
51
od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem
a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.

52
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście
nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”.

53
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie
nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy.
54
Czyhali przy tym, żeby
go podchwycić na jakimś słowie.

Zostaw wpis