Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 12)

Kwas faryzeuszów. Męstwo w ucisku

1
Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli
się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: “Strzeżcie się
kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów.
2
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by
nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome.
3
Dlatego
wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w
izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.

4
Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy
zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą.
5
Pokażę wam, kogo się
macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła.
Tak, mówię wam: Tego się bójcie!
6
Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa
asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych.
7
U was
zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście
ważniejsi niż wiele wróbli.

8
A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn
Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych;
9
a kto się Mnie wyprze wobec
ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
10
Każdemu, kto mówi
jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto
bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.

11
Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie
się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić,
12
bo Duch
Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć”.

Ostrzeżenie przed chciwością

13
Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego: “Nauczycielu, powiedz mojemu
bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”.
14
Lecz On mu odpowiedział:
“Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”

15
Powiedział też do nich: “Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej
chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest
zależne od jego mienia”.

16
I opowiedział im przypowieść: “Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze
obrodziło pole.
17
I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie
pomieścić moich zbiorów.
18
I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a
pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra.
19
I powiem sobie:
Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i
używaj!
20
Lecz Bóg rzekł do niego: “Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają
twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”
21
Tak
dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed
Bogiem”.

Zbytnie troski

22
Potem rzekł do swoich uczniów: “Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie
się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać.

23
życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie.
24

Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy,
a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!
25
Któż z was przy
całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia?
26
Jeśli
więc nawet drobnej rzeczy [uczynić] nie możecie, to czemu zbytnio
troszczycie się o inne?
27
Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i
nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak
ubrany jak jedna z nich.
28
Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a
jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was,
małej wiary!
29
I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie
pili, i nie bądźcie o to niespokojni!
30
O to wszystko bowiem zabiegają
narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie.
31
Starajcie się
raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane.

Dobra trwałe

32
Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam
królestwo.
33
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie
trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej
się nie dostaje ani mól nie niszczy.
34
Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie
i serce wasze.

Gotowość na przyjście Pana

35
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie!
36
A wy
[bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej
powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.
37
Szczęśliwi owi
słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam
wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im
usługiwał.
38
Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi
oni, gdy ich tak zastanie.
39
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział,
o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego
domu.
40
Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie”.

Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym

41
Wtedy Piotr zapytał: “Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy
też do wszystkich?”
42
Pan odpowiedział: “Któż jest owym rządcą wiernym i
roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej
żywność?
43
Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej
czynności.
44
Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.

45
Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i
zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się,
46
to
nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie,
której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
47

Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił
zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę.
48
Ten zaś, który nie zna jego
woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od
tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego
żądać będą.

Za Jezusem lub przeciw Niemu

49
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on
już zapłonął
50
Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to
stanie.
51
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam
wam, lecz rozłam.
52
Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym
domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu;
53
ojciec przeciw
synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce;
teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.

Znaki czasu

54
Mówił także do tłumów: “Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na
zachodzie, zaraz mówicie: “Deszcze idzie”. I tak bywa.
55
A gdy wiatr wieje
z południa, powiadacie: “Będzie upał”. I bywa.
56
Obłudnicy, umiecie
rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?

57
I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?

58
Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze
dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby
cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia.
59
Powiadam ci, nie
wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka”.

Zostaw wpis