Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 22)

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Spisek przeciw Jezusowi i zdrada Judasza

1
Nadchodziła uroczystość Przaśników, tak zwana Pascha.
2
Arcykapłani i
uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Go zabić, gdyż bali się ludu.

3
Wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z
Dwunastu.
4
Poszedł więc i umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży,
jak ma im Go wydać.
5
Ucieszyli się i ułożyli się z nim, że dadzą mu
pieniądze.
6
On zgodził się i szukał sposobności, żeby im Go wydać bez
wiedzy tłumu.

Przygotowanie Paschy

7
Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę.
8

Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: “Idźcie i przygotujcie nam Paschę,
byśmy mogli ją spożyć”.
9
Oni Go zapytali: “Gdzie chcesz, abyśmy ją
przygotowali?”
10
Odpowiedział im: “Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się
z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego
wejdzie,
11
i powiecie gospodarzowi: “Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba,
w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?”
12
On wskaże wam salę
dużą, usłaną; tam przygotujecie”.
13
Oni poszli, znaleźli tak, jak im
powiedział, i przygotowali Paschę.

Ostatnia Pascha

14
A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim.
15

Wtedy rzekł do nich: “Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę
cierpiał.
16
Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się
spełni w królestwie Bożym”.

17
Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: “Weźcie go i
podzielcie między siebie;
18
albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z
owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże”.

Ustanowienie Eucharystii

19
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał
mówiąc: “To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją
pamiątkę!”
20
Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: “Ten kielich to Nowe
Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.

Zapowiedź zdrady

21
Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze Mną na stole.
22
Wprawdzie Syn
Człowieczy odchodzi według tego, jak jest postanowione, lecz biada temu
człowiekowi, przez którego będzie wydany”.
23
A oni zaczęli wypytywać jeden
drugiego, kto by mógł spośród nich to uczynić.

Spór o pierwszeństwo

24
Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być
największy.
25
Lecz On rzekł do nich: “Królowie narodów panują nad nimi, a
ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców.
26
Wy zaś nie tak [macie
postępować]. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a
przełożony jak sługa!
27
Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za
stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja
jestem pośród was jak ten, kto służy.

28
Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach.
29
Dlatego i Ja
przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec:
30
abyście w
królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na
tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

Obietnica dana Piotrowi i zapowiedź jego upadku

31
Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak
pszenicę;
32
ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze
swej strony utwierdzaj twoich braci”.
33
On zaś rzekł: “Panie, z Tobą gotów
jestem iść nawet do więzienia i na śmierć”.
34
Lecz Jezus odrzekł: “Powiadam
ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że
Mnie znasz”.

Chwila walki

35
I rzekł do nich: “Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez
trzosa, bez torby i bez sandałów?” Oni odpowiedzieli: “Niczego”.
36
“Lecz
teraz – mówił dalej – kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto
nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz!
37
Albowiem powiadam wam:
to, co jest napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony został do
złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie odnosi, dochodzi kresu”.
38
Oni
rzekli: “Panie, tu są dwa miecze”. Odpowiedział im: “Wystarczy”.

JEZUS W OGRÓJCU

Modlitwa i trwoga konania

39
Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną:
towarzyszyli Mu także uczniowie.
40
Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich:
“Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.
41
A sam oddalił się od nich na
odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się
42
tymi
słowami: “Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja
wola, lecz Twoja niech się stanie!”
43
Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i
umacniał Go.
44
Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot
był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.
45
Gdy wstał od modlitwy i
przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku.
46
Rzekł do nich:
“Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

Pojmanie Jezusa

47
Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu,
imieniem Judasz, szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go
pocałować.
48
Jezus mu rzekł: “Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna
Człowieczego?”
49
Towarzysze Jezusa widząc, na co się zanosi, zapytali:
“Panie, czy mamy uderzyć mieczem?”
50
I któryś z nich uderzył sługę
najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho.
51
Lecz Jezus odpowiedział:
“Przestańcie, dosyć!” I dotknąwszy ucha, uzdrowił go.
52
Do arcykapłanów
zaś, dowódcy straży świątynnej i starszych, którzy wyszli przeciw Niemu,
Jezus rzekł: “Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę?
53
Gdy
codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, lecz to
jest wasza godzina i panowanie ciemności”.

JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI

Zaparcie się Piotra

54
Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego
kapłana. A Piotr szedł z daleka.
55
Gdy rozniecili ogień na środku
dziedzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także między nimi.
56
A jakaś
służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i
rzekła: “I ten był razem z Nim”.
57
Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: “Nie
znam Go, kobieto”.
58
Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: “I ty jesteś
jednym z nich”. Piotr odrzekł: “Człowieku, nie jestem”.
59
Po upływie prawie
godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: “Na pewno i ten był
razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem”.
60
Piotr zaś rzekł: “Człowieku,
nie wiem, co mówisz”. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał.
61

A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak
mu powiedział: “Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz”.
62

Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.

Jezus wyszydzony

63
Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i
bili Go.
64
Zasłaniali Mu oczy i pytali: “Prorokuj, kto Cię uderzył”.
65

Wiele też innych obelg miotali przeciw Niemu.

Wobec Wysokiej Rady

66
Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni
w Piśmie i kazali przyprowadzić Go przed swoją Radę.
67
Rzekli: “Jeśli Ty
jesteś Mesjasz, powiedz nam!” On im odrzekł: “Jeśli wam powiem, nie
uwierzycie Mi,
68
i jeśli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi.
69
Lecz
odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej”.

70
Zawołali wszyscy: “Więc Ty jesteś Synem Bożym?” Odpowiedział im: “Tak.
Jestem Nim”.
71
A oni zawołali: “Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami
przecież słyszeliśmy z ust Jego”.

Zostaw wpis