Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 24)

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Pusty grób

1
W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane
wonności.
2
Kamień od grobu zastały odsunięty.
3
A skoro weszły, nie
znalazły ciała Pana Jezusa.
4
Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło
przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach.
5
Przestraszone, pochyliły
twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: “Dlaczego szukacie żyjącego
wśród umarłych?
6
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak
wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:
7
“Syn Człowieczy musi być wydany w ręce
grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”".
8
Wtedy
przypomniały sobie Jego słowa
9
i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko
Jedenastu i wszystkim pozostałym.
10
A były to: Maria Magdalena, Joanna i
Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.
11
Lecz słowa te
wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.

Piotr u grobu

12
Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał
same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało.

Uczniowie z Emaus

13
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus,
oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.
14
Rozmawiali oni z sobą o
tym wszystkim, co się wydarzyło.
15
Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą,
sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.
16
Lecz oczy ich były niejako na
uwięzi, tak że Go nie poznali.
17
On zaś ich zapytał: “Cóż to za rozmowy
prowadzicie z sobą w drodze?” Zatrzymali się smutni.
18
A jeden z nich,
imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: “Ty jesteś chyba jedynym z przebywających
w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”.
19
Zapytał
ich: “Cóż takiego?” Odpowiedzieli Mu: “To, co się stało z Jezusem
Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i
całego ludu;
20
jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i
ukrzyżowali.
21
A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić
Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało.
22

Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu,

23
a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie
aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje.
24
Poszli niektórzy z naszych do
grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie
widzieli”.

25
Na to On rzekł do nich: “O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do
wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!
26
Czyż Mesjasz nie miał tego
cierpieć, aby wejść do swej chwały?”
27
I zaczynając od Mojżesza poprzez
wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do
Niego.

28
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby
miał iść dalej.
29
Lecz przymusili Go, mówiąc: “Zostań z nami, gdyż ma się
ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi.
30

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo,
połamał go i dawał im.
31
Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On
zniknął im z oczu.
32
I mówili nawzajem do siebie: “Czy serce nie pałało w
nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”

33
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali
zebranych Jedenastu i innych z nimi,
34
którzy im oznajmili: “Pan
rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”.
35
Oni również
opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Jezus ukazuje się Apostołom

36
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich:
“Pokój wam!”
37
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.
38
Lecz
On rzekł do nich: “Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą
się w waszych sercach?
39
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.
Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak
widzicie, że Ja mam”.
40
Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
41

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do
nich: “Macie tu coś do jedzenia?”
42
Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby.

43
Wziął i jadł wobec nich.

Ostatnie pouczenia

44
Potem rzekł do nich: “To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do
was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest
o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”.
45
Wtedy oświecił ich
umysły, aby rozumieli Pisma,
46
i rzekł do nich: “Tak jest napisane: Mesjasz
będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie,
47
w imię Jego głoszone
będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od
Jerozolimy.
48
Wy jesteście świadkami tego.
49
Oto Ja ześlę na was obietnicę
mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z
wysoka”.

Wniebowstąpienie

50
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich.

51
A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Zakończenie

52
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy,

53
gdzie stale przebywali w świątyni, <wielbiąc i> błogosławiąc Boga.

Zostaw wpis