Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 3)

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA

Jan Chrzciciel

1
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat
był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą
Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny;
2
za najwyższych
kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna
Zachariasza, na pustyni.
3
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił
chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów,
4
jak jest napisane w księdze
mów proroka Izajasza:
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego!
Każda dolina niech będzie wypełniona,

5
każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte niech się staną prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi!

6
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Wezwanie do nawrócenia

7
Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego:
“Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?
8

Wydajcie więc owoce godne nawrócenia; i nie próbujcie sobie mówić: “Abrahama
mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci
Abrahamowi.
9
Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc
drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone”.

Szczególne wskazania

10
Pytały go tłumy: “Cóż więc mamy czynić?”
11
On im odpowiadał: “Kto ma
dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech
tak samo czyni”.
12
Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i
pytali go: “Nauczycielu, co mamy czynić?”
13
On im odpowiadał: “Nie
pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”.
14
Pytali go też i
żołnierze: “A my, co mamy czynić?” On im odpowiadał: “Nad nikim się nie
znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”.

Świadectwo Jana o Mesjaszu

15
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach
co do Jana, czy nie jest Mesjaszem,
16
on tak przemówił do wszystkich: “Ja
was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien
rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.

17
Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do
spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”.
18
Wiele też innych
napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Uwięzienie Jana

19
Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, żony
swego brata, i z powodu innych zbrodni, które popełnił,
20
dodał do
wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu.

JEZUS MESJASZEM

Chrzest Jezusa

21
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A
gdy się modlił, otworzyło się niebo
22
i Duch Święty zstąpił na Niego, w
postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: “Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Rodowód Jezusa

23
Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około
trzydziestu. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego,
24
syna Mattata,
syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,
25
syna Matatiasza,
syna Amosa, syna Nahuma, syna Chesliego, syna Naggaja,
26
syna Maata, syna
Matatiasza, syna Semei, syna Josecha, syna Jody,
27
syna Jana, syna Resy,
syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,
28
syna Melchiego, syna
Addiego, syna Kosama, syna Elmadana, syna Hera,
29
syna Jezusa, syna
Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego,
30
syna Symeona, syna
Judy, syna Józefa, syna Jony, syna Eliakima,
31
syna Meleasza, syna Menny,
syna Mattata, syna Natana, syna Dawida,
32
syna Jessego, syna Jobeda, syna
Booza, syna Sali, syna Naassona,
33
syna Aminadaba, syna Admina, syna
Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy,
34
syna Jakuba, syna Izaaka,
syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,
35
syna Serucha, syna Ragaua, syna
Faleka, syna Ebera, syna Sali,
36
syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema,
syna Noego, syna Lamecha,
37
syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna
Maleleela, syna Kainama,
38
syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego.

Zostaw wpis