Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Marka (Mk 1)

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA

Jan Chrzciciel

1
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.
2
Jak jest napisane u
proroka Izajasza:
Oto Ja posyłam wysłańca mego
przed Tobą;
on przygotuje drogę Twoją.

3
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!

4
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na
odpuszczenie grzechów.
5
Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy
mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan,
wyznając [przy tym] swe grzechy.
6
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej
i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym.
7
I tak
głosił: “Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się
schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.
8
Ja chrzciłem was wodą, On zaś
chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

Chrzest Jezusa

9
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana
chrzest w Jordanie.
10
W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające
się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie.
11
A z nieba odezwał
się głos: “Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Kuszenie Jezusa

12
Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.
13
Czterdzieści dni
przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie
zaś usługiwali Mu.

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

Pierwsze wystąpienie

14
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił
Ewangelię Bożą. Mówił:
15
“Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

Powołanie pierwszych uczniów

16
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata
Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

17
Jezus rzekł do nich: “Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie
rybakami ludzi”.
18
I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

19
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy
też byli w łodzi i naprawiali sieci.
20
Zaraz ich powołał, a oni zostawili
ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Nauczanie w Kafarnaum

21
Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał.

22
Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a
nie jak uczeni w Piśmie.

Uzdrowienie opętanego

23
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego.
Zaczął on wołać:
24
“Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś
nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
25
Lecz Jezus rozkazał mu
surowo: “Milcz i wyjdź z niego!”.
26
Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i
z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
27
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden
drugiego pytał: “Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom
nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”.
28
I wnet rozeszła się wieść o Nim
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

W domu Piotra

29
Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu
Szymona i Andrzeja.
30
Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz
powiedzieli Mu o niej.
31
On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę,
gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała.

Liczne uzdrowienia

32
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego
wszystkich chorych i opętanych;
33
i całe miasto było zebrane u drzwi.
34

Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów
wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On
jest.

W okolicy Kafarnaum

35
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na
miejsce pustynne, i tam się modlił.
36
Pospieszył za Nim Szymon z
towarzyszami,
37
a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: “Wszyscy Cię szukają”.

38
Lecz On rzekł do nich: “Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich
miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”.
39
I chodził po
całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Uzdrowienie trędowatego

40
Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go:
“Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.
41
Zdjęty litością, wyciągnął rękę,
dotknął go i rzekł do niego: “Chcę, bądź oczyszczony!”.
42
Natychmiast trąd
go opuścił i został oczyszczony.
43
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go
odprawił,
44
mówiąc mu: “Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się
kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na
świadectwo dla nich”.
45
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i
rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta,
lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do
Niego.

Zostaw wpis