Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Marka (Mk 10)

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY

Nierozerwalność małżeństwa

1
Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu
ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj.
2
Przystąpili do
Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi
oddalić żonę.
3
Odpowiadając zapytał ich: “Co wam nakazał Mojżesz?”
4
Oni
rzekli: “Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”.
5
Wówczas Jezus
rzekł do nich: “Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to
przykazanie.
6
Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i
kobietę:
7
dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę
8
i złączy się ze
swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno
ciało.
9
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”

10
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to.
11
Powiedział im: “Kto
oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej.
12
I
jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

Jezus błogosławi dzieci

13
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie
szorstko zabraniali im tego.
14
A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do
nich: “Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do
takich bowiem należy królestwo Boże.
15
Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie
przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”.
16
I
biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Bogaty młodzieniec

17
Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed
Nim na kolana, pytał Go: “Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć
życie wieczne?”
18
Jezus mu rzekł: “Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie
jest dobry, tylko sam Bóg.
19
Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż,
nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i
matkę”.
20
On Mu rzekł: “Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od
mojej młodości”.
21
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu:
“Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a
będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!”
22
Lecz on
spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Niebezpieczeństwo bogactw

23
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: “Jak trudno
jest bogatym wejść do królestwa Bożego”.
24
Uczniowie zdumieli się na Jego
słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: “Dzieci, jakże trudno wejść do
królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają ufność>.
25
Łatwiej
jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa
Bożego”.
26
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: “Któż więc
może się zbawić?”
27
Jezus spojrzał na nich i rzekł: “U ludzi to niemożliwe,
ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.

Nagroda za dobrowolne ubóstwo

28
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: “Oto my opuściliśmy wszystko i
poszliśmy za Tobą”.
29
Jezus odpowiedział: “Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie
opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól
30
z powodu Mnie i z
powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie,
domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia
wiecznego w czasie przyszłym.
31
Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a
ostatnich pierwszymi”.

Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania

32
A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich,
tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu
Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać:
33
“Oto idziemy do
Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w
Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom.
34
I będą z Niego szydzić,
oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie”.

Synowie Zebedeusza

35
Wtedy zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i
rzekli: “Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”.
36

On ich zapytał: “Co chcecie, żebym wam uczynił?”
37
Rzekli Mu: “Daj nam,
żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej
stronie”.
38
Jezus im odparł: “Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić
kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być
ochrzczony?”
39
Odpowiedzieli Mu: “Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich:
“Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć,
wy również przyjmiecie.
40
Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej
stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało
przygotowane”.

Przełożeństwo służbą

41
Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na
Jakuba i Jana.
42
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: “Wiecie,
że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im
odczuć swą władzę.
43
Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami
chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym.
44
A kto by chciał być
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.
45
Bo i Syn
Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie
na okup za wielu”.

Niewidomy pod Jerychem

46
Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem
wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział
przy drodze.
47
Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać:
“Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”
48
Wielu nastawało na niego,
żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: “Synu Dawida, ulituj się nade
mną!”
49
Jezus przystanął i rzekł: “Zawołajcie go!” I przywołali
niewidomego, mówiąc mu: “Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”.
50
On zrzucił
z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa.
51
A Jezus przemówił do
niego: “Co chcesz, abym ci uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: “Rabbuni,
żebym przejrzał”.
52
Jezus mu rzekł: “Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Zostaw wpis