Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Marka (Mk 14)

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Spisek przeciw Jezusowi

1
Za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników. Arcykapłani i uczeni w Piśmie
szukali sposobu, jak by Jezusa podstępnie ująć i zabić.
2
Lecz mówili:
“Tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem”.

Namaszczenie w Betanii

3
A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział za
stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku
nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała Mu olejek na głowę.
4

A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: “Po co to marnowanie olejku?
5

Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać
ubogim”. I przeciw niej szemrali.
6
Lecz Jezus rzekł: “Zostawcie ją; czemu
sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem Mnie.
7
Bo ubogich
zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić; lecz Mnie
nie zawsze macie.
8
Ona uczyniła, co mogła; już naprzód namaściła moje ciało
na pogrzeb.
9
Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić
będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła”.

Zdrada Judasza

10
Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł do arcykapłanów,
aby im Go wydać.
11
Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu
pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jak by Go wydać.

OSTATNIA WIECZERZA

Przygotowanie Paschy

12
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali
Jezusa Jego uczniowie: “Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania,
żebyś mógł spożyć Paschę?”
13
I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym
poleceniem: “Idźcie do miasta, a spotka was człowiek, niosący dzban wody.
Idźcie za nim
14
i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel
pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi
uczniami?
15
On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam
przygotujecie dla nas”.
16
Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie
znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.

Zapowiedź zdrady

17
Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma.
18
A gdy
zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: “Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was
Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną”.
19
Zaczęli się smucić i pytać jeden po
drugim: “Czyżbym ja?”
20
On im rzekł: “Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną
rękę zanurza w misie.
21
Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest
napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie
wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”.

Ustanowienie Eucharystii

22
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im
mówiąc: “Bierzcie, to jest Ciało moje”.
23
Potem wziął kielich i odmówiwszy
dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy.
24
I rzekł do nich: “To jest
moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.
25
Zaprawdę, powiadam
wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy
pić go będę nowy w królestwie Bożym”.

JEZUS W OGRÓJCU

Przepowiednia zaparcia się Piotra

26
Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.
27
Wtedy Jezus im
rzekł: “Wszyscy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a
rozproszą się owce.
28
Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei”.
29
Na
to rzekł Mu Piotr: “Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja!”
30
Odpowiedział mu
Jezus: “Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy
zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz”.
31
Lecz on tym bardziej zapewniał:
“Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie”. I wszyscy tak samo
mówili.

Modlitwa i trwoga konania

32
A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich
uczniów: “Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił”.
33
Wziął ze sobą
Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę.
34
I rzekł do nich:
“Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!”
35
I
odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to
możliwe – ominęła Go ta godzina.
36
I mówił: “Abba, Ojcze, dla Ciebie
wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja
chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!”

37
Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: “Szymonie,
śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać?
38
Czuwajcie i módlcie się, abyście
nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”.
39
Odszedł
znowu i modlił się, powtarzając te same słowa.
40
Gdy wrócił, zastał ich
śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone, i nie wiedzieli, co Mu
odpowiedzieć.

41
Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: “Śpicie dalej i
odpoczywacie? Dosyć! Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w
ręce grzeszników.
42
Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca”.

Pojmanie Jezusa

43
I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a
z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w
Piśmie i starszych.
44
A zdrajca dał im taki znak: “Ten, którego pocałuję,
to On; chwyćcie Go i prowadźcie ostrożnie!”.
45
Skoro tylko przyszedł,
przystąpił do Jezusa i rzekł: “Rabbi!”, i pocałował Go.
46
Tamci zaś rzucili
się na Niego, i pochwycili Go.
47
A jeden z tych, którzy tam stali, dobył
miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho.

48
A Jezus zwrócił się i rzekł do nich: “Wyszliście z mieczami i kijami,
jak na zbójcę, żeby Mnie pochwycić.
49
Codziennie nauczałem u was w
świątyni, a nie pojmaliście Mnie. Ale Pisma muszą się wypełnić”.

50
Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli.
51
A pewien młodzieniec szedł
za Nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić,
52
lecz
on zostawił prześcieradło i nago uciekł od nich.

JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI

Wobec Wysokiej Rady

53
A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się
wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w Piśmie.
54
Piotr zaś szedł za Nim z
daleka aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między
służbą i grzał się przy ogniu.

55
Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw
Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli.
56
Wielu wprawdzie zeznawało
fałszywie przeciwko Niemu, ale świadectwa te nie były zgodne.
57
A niektórzy
wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu:
58
“Myśmy słyszeli, jak On
mówił: “Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni
zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony”".
59
Lecz i w tym ich świadectwo
nie było zgodne.

60
Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: “Nic nie
odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie?”
61
Lecz On milczał i nic
nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: “Czy Ty jesteś
Mesjasz, Syn Błogosławionego?”
62
Jezus odpowiedział: “Ja jestem. Ujrzycie
Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z
obłokami niebieskimi”.
63
Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i
rzekł: “Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków?
64
Słyszeliście bluźnierstwo.
Cóż wam się zdaje?” Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci.
65

I niektórzy zaczęli pluć na Niego; zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i
mówili: “Prorokuj!” Także słudzy bili Go pięściami po twarzy.

Zaparcie się Piotra

66
Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących
najwyższego kapłana.
67
Zobaczywszy Piotra grzejącego się [przy ogniu],
przypatrzyła mu się i rzekła: “I tyś był z Nazarejczykiem Jezusem”.
68
Lecz
on zaprzeczył temu, mówiąc: “Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz”. I wyszedł
na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał.
69
Służąca, widząc go, znowu
zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: “To jest jeden z nich”.
70
A on
ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra:
“Na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem”.
71
Lecz on
począł się zaklinać i przysięgać: “Nie znam tego człowieka, o którym
mówicie”.
72
I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na
słowa, które mu powiedział Jezus: “Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy
razy Mnie się wyprzesz”. I wybuchnął płaczem.

Zostaw wpis