Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Marka (Mk 2)

PIERWSZE SPORY Z PRZYWÓDCAMI LUDU

Uzdrowienie paralityka

1
Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu.
2

Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On
głosił im naukę.
3
Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło
czterech.
4
Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad
miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym
leżał paralityk.
5
Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: “Synu,
odpuszczają ci się twoje grzechy”.
6
A siedziało tam kilku uczonych w
Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich:
7
“Czemu On tak mówi? On bluźni.
Któż może odpuszczać grzechy, oprócz jednego Boga?”
8
Jezus poznał zaraz w
swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: “Czemu nurtują te myśli w waszych
sercach?
9
Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się
twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź?
10
Otóż,
żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania
grzechów – rzekł do paralityka:
11
Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do
domu!”.
12
On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich.
Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: “Jeszcze nigdy nie widzieliśmy
czegoś podobnego”.

Powołanie Lewiego

13
Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On
go nauczał.
14
A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w
komorze celnej, i rzekł do niego: “Pójdź za Mną!”. On wstał i poszedł za
Nim.

15
Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i
grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu,
którzy szli za Nim.
16
Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów,
widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: “Czemu On
je i pije z celnikami i grzesznikami?”
17
Jezus usłyszał to i rzekł do nich:
“Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie
przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Sprawa postów

18
Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do
Niego i pytali: “Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a
Twoi uczniowie nie poszczą?”
19
Jezus im odpowiedział: “Czy goście weselni
mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana
młodego mają u siebie.
20
Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana
młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.

21
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W
przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze [część] ze starego ubrania i robi
się gorsze przedarcie.
22
Nikt też młodego wina nie wlewa do starych
bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i
bukłaki. Lecz młode wino [należy wlewać] do nowych bukłaków”.

Łuskanie kłosów w szabat

23
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie
Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy.
24
Na to faryzeusze rzekli do Niego:
“Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”
25
On im
odpowiedział: “Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł
się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze?
26
Jak wszedł do domu
Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które
tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”.
27
I dodał: “To
szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.
28

Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

Zostaw wpis