Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Marka (Mk 3)

Uzdrowienie w szabat

1
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę.
2
A
śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
3
On zaś rzekł do
człowieka, który miał uschłą rękę: “Stań tu na środku!”.
4
A do nich
powiedział: “Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie
ocalić czy zabić?” Lecz oni milczeli.
5
Wtedy spojrzawszy wkoło po
wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do
człowieka: “Wyciągnij rękę!”. Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

6
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę
przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

JEZUS CUDOTWÓRCA I NAUCZYCIEL

Napływ ludu

7
Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za
Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei,
8
z Jerozolimy, z Idumei
i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na
wieść o Jego wielkich czynach.
9
Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była
dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie
tłoczyli.
10
Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli
jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć.
11
Nawet duchy
nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: “Ty jesteś Syn Boży”.

12
Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

Wybór Dwunastu

13
Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał,
a oni przyszli do Niego.
14
I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by
mógł wysyłać ich na głoszenie nauki,
15
i by mieli władzę wypędzać złe
duchy.
16
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr;
17

dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek
Boanerges, to znaczy synowie gromu;
18
dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja,
Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego
19
i
Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Wzmożony ruch

20
Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet
posilić się nie mogli.
21
Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby
Go powstrzymać. Mówiono bowiem: “Odszedł od zmysłów”.

Oszczerstwa uczonych w Piśmie

22
Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: “Ma
Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.

23
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: “Jak może
szatan wyrzucać szatana?
24
Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest
skłócone, takie królestwo nie może się ostać.
25
I jeśli dom wewnętrznie
jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać.
26
Jeśli więc szatan
powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać,
lecz koniec z nim.
27
Nie nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu
zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi.

28
Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których
by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone.
29
Kto by jednak zbluźnił
przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest
grzechu wiecznego”.
30
Mówili bowiem: “Ma ducha nieczystego”.

Prawdziwi krewni Jezusa

31
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po
Niego, aby Go przywołać.
32
Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu
powiedzieli: “Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”.
33

Odpowiedział im: “Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?”
34
I
spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: “Oto moja matka i moi bracia.

35
Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Zostaw wpis