Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Marka (Mk 9)

1
Mówił także do nich: “Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu
stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy”.

Przemienienie Jezusa

2
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i
zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec
nich.
3
Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na
ziemi wybielić nie zdoła.
4
I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy
rozmawiali z Jezusem.
5
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: “Rabbi, dobrze, że tu
jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i
jeden dla Eliasza”.
6
Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli
przestraszeni.
7
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał
się głos: “To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”.
8
I zaraz potem,
gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

Przyjście Eliasza

9
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o
tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.
10

Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy “powstać z
martwych”.
11
I pytali Go: “Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi
przyjść Eliasz?”
12
Rzekł im w odpowiedzi: “Istotnie, Eliasz przyjdzie
najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On
wiele cierpieć i być wzgardzonym.
13
Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i
uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane”.

Uzdrowienie epileptyka

14
Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w
Piśmie, którzy rozprawiali z nimi.
15
Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw
ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go.
16
On ich zapytał: “O czym
rozprawiacie z nimi?”
17
Odpowiedział Mu jeden z tłumu: “Nauczycielu,
przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego.
18
Ten,
gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i
drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli”.
19

On zaś rzekł do nich: “O plemię niewierne, dopóki mam być z wami? Dopóki mam
was cierpieć? Przyprowadźcie go do Mnie!”
20
I przywiedli go do Niego. Na
widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię i
tarzał się z pianą na ustach.
21
Jezus zapytał ojca: “Od jak dawna to mu się
zdarza?” Ten zaś odrzekł: “Od dzieciństwa.
22
I często wrzucał go nawet w
ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i
pomóż nam!”.
23
Jezus mu odrzekł: “Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla
tego, kto wierzy”.
24
Natychmiast ojciec chłopca zawołał: “Wierzę, zaradź
memu niedowiarstwu!”
25
A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo
duchowi nieczystemu: “Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i
nie wchodź więcej w niego!”.
26
A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych
wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: “On
umarł”.
27
Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał.
28
Gdy
przyszedł do domu, uczniowie Go pytali na osobności: “Dlaczego my nie
mogliśmy go wyrzucić?”
29
Rzekł im: “Ten rodzaj można wyrzucić tylko
modlitwą <i postem>”.

Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania

30
Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał,
żeby kto wiedział o tym.
31
Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: “Syn
Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech
dniach zmartwychwstanie”.
32
Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się
Go pytać.

Spór o pierwszeństwo

33
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: “O czym to
rozprawialiście w drodze?”
34
Lecz oni milczeli, w drodze bowiem
posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
35
On usiadł,
przywołał Dwunastu i rzekł do nich: “Jeśli kto chce być pierwszym, niech
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!”.
36
Potem wziął dziecko,
postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich:
37
“Kto
przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

W imię Jezusa

38
Wtedy Jan rzekł do Niego: “Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie
chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo
nie chodził z nami”.
39
Lecz Jezus odrzekł: “Nie zabraniajcie mu, bo nikt,
kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie.
40
Kto
bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
41
Kto wam poda kubek wody
do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie
utraci swojej nagrody.

Zgorszenie

42
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy
wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w
morze.
43
Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją;
lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami
pójść do piekła w ogień nieugaszony.
45
I jeśli twoja noga jest dla ciebie
powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia,
niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła.
47
Jeśli twoje oko jest dla
ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do
królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła,
48
gdzie
robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.
49
Bo każdy ogniem będzie
posolony.
50
Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak utraci, czymże ją
przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą!”.

Zostaw wpis