Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 1)

DZIECIĘCTWO JEZUSA

Rodowód Jezusa

1
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
2
Abraham był ojcem
Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;
3
Juda zaś był
ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron
ojcem Arama;
4
Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem
Salmona;
5
Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a
matką była Rut. Obed był ojcem Jessego,
6
a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza.
7
Salomon
był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy;
8
Asa ojcem
Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza;
9
Ozjasz ojcem Joatama;
Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza;
10
Ezechiasz ojcem Manassesa;
Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;
11
Jozjasz ojcem Jechoniasza i
jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

12
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel
ojcem Zorobabela;
13
Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim
ojcem Azora;
14
Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda;

15
Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;
16

Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany
Chrystusem.

17
Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od
Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia
babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Narodzenie Jezusa

18
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego,
Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za
sprawą Ducha Świętego.
19
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem
sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić
Ją potajemnie.
20
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we
śnie i rzekł: “Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi,
twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
21

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego
grzechów”.
22
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie
powiedziane przez Proroka:
23
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu
nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: “Bóg z nami”.
24
Zbudziwszy się ze snu,
Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do
siebie,
25
lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał
imię Jezus.

Zostaw wpis