Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 12)

Łuskanie kłosów w szabat

1
Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego,
odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść.
2
Gdy to ujrzeli faryzeusze,
rzekli Mu: “Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”.

3
A On im odpowiedział: “Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny,
on i jego towarzysze?
4
Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne,
których nie było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym
kapłanom?
5
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani
naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy?
6
Oto powiadam wam:
Tu jest coś większego niż świątynia.
7
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę
raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych.
8
Albowiem
Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Uzdrowienie w szabat

9
Idąc stamtąd, wszedł do ich synagogi.
10
A [był tam] człowiek, który
miał uschłą rękę. Zapytali Go, by móc Go oskarżyć: “Czy wolno uzdrawiać w
szabat?”
11
Lecz On im odpowiedział: “Kto z was jeśli ma jedną owcę, i
jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej?
12
O
ileż ważniejszy jest człowiek niż owca! Tak więc wolno jest w szabat dobrze
czynić”.
13
Wtedy rzekł do owego człowieka: “Wyciągnij rękę!” Wyciągnął, i
stała się znów tak zdrowa jak druga.
14
Faryzeusze zaś wyszli i odbyli
naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Jezus “Sługa Pański”

15
Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło
za Nim i uzdrowił ich wszystkich.
16
Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie
ujawniali.
17
Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:

18
Oto mój Sługa; którego wybrałem,
Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie.
Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom.

19
Nie będzie się spierał ani krzyczał,
i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu.

20
Trzciny zgniecionej nie złamie
ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi.

21
W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.

Zarzut faryzeuszów i obrona Jezusa

22
Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy.
Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć.
23
A wszystkie tłumy pełne
były podziwu i mówiły: “Czyż nie jest to Syn Dawida?”
24
Lecz faryzeusze,
słysząc to, mówili: “On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca
złe duchy”.
25
Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: “Każde królestwo,
wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie
skłócony, się nie ostoi.
26
Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą
jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo?
27
I jeśli Ja przez
Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie?
Dlatego oni będą waszymi sędziami.
28
Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego
wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże.
29
Albo jak
może ktoś wejść do domu mocarza, i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw
nie zwiąże? I dopiero wtedy dom Jego ograbi.

30
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną,
rozprasza.

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu

31
Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone
ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.
32
Jeśli
ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz
jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym
wieku, ani w przyszłym.
33
Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i
jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego
jest zły; bo z owocu poznaje się drzewo.
34
Plemię żmijowe! Jakże wy możecie
mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią.
35

Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze
złego skarbca wydobywa złe rzeczy.
36
A powiadam wam: Z każdego
bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu.

37
Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów
twoich będziesz potępiony”.

Znak Jonasza

38
Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów:
“Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie”.
39
Lecz On im
odpowiedział: “Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie
będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza.
40
Albowiem jak Jonasz był trzy
dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie
trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.
41
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie
przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania
Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
42
Królowa z
Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ
ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś
więcej niż Salomon.

Nawrót do grzechu

43
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach
bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje.
44
Wtedy mówi: “Wrócę do
swego domu, skąd wyszedłem”; a przyszedłszy zastaje go niezajętym,
wymiecionym i przyozdobionym.
45
Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych
duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się
późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni. Tak będzie i z
tym przewrotnym plemieniem”.

Prawdziwi krewni Jezusa

46
Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na
dworze i chcieli z Nim mówić.
47
Ktoś rzekł do Niego: “Oto Twoja Matka i
Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą”.
48
Lecz On odpowiedział
temu, który Mu to oznajmił: “Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?”

49
I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: “Oto moja matka i moi
bracia.
50
Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest
bratem, siostrą i matką”.

Zostaw wpis