Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 16)

Nowe żądanie znaku

1
Przystąpili do Niego faryzeusze i saduceusze i wystawiając Go na próbę,
prosili o ukazanie im znaku z nieba.
2
Lecz On im odpowiedział: “Wieczorem
mówicie: “Będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni”,
3
rano zaś: “Dziś
burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione”. Wygląd nieba umiecie
rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie?
4
Plemię przewrotne i wiarołomne
żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza”. Z tym
ich zostawił i odszedł.

Kwas faryzeuszów i saduceuszów

5
Przeprawiając się na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli wziąć z sobą
chleba.
6
Jezus rzekł do nich: “Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów
i saduceuszów!”
7
Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: “Nie wzięliśmy
chleba”.
8
Jezus, poznawszy to, rzekł: “Ludzie małej wiary czemu
zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba?
9
Czy jeszcze nie
rozumiecie i nie pamiętacie owych pięciu chlebów na pięć tysięcy, i ile
zebraliście koszów?
10
Ani owych siedmiu chlebów na cztery tysiące, i
ileście koszów zebrali?
11
Jak to, nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem
wam, lecz: strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów?”
12
Wówczas
zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki
faryzeuszów i saduceuszów.

Wyznanie Piotra

13
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:
“Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
14
A oni odpowiedzieli: “Jedni
za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za
jednego z proroków”.
15
Jezus zapytał ich: “A wy za kogo Mnie uważacie?”
16

Odpowiedział Szymon Piotr: “Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
17
Na to
Jezus mu rzekł: “Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie
objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
18

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
19
I tobie dam
klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
20
Wtedy
surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania

21
Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do
Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w
Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
22
A Piotr wziął
Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: “Panie, niech Cię Bóg broni! Nie
przyjdzie to nigdy na Ciebie”.
23
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra:
“Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży,
lecz na ludzki”.

Warunki naśladowania Jezusa

24
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: “Jeśli kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje.
25
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe
życie z mego powodu, znajdzie je.
26
Cóż bowiem za korzyść odniesie
człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co
da człowiek w zamian za swoją duszę?
27
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w
chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego
postępowania.
28
Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie
zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie
swoim”.

Zostaw wpis