Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 20)

Przypowieść o robotnikach w winnicy

1
Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł
wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy.
2
Umówił się z
robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
3
Gdy wyszedł około
godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,
4
i rzekł
do nich: “Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”.
5
Oni
poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo
uczynił.
6
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i
zapytał ich: “Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?”
7
Odpowiedzieli mu:
“Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: “Idźcie i wy do winnicy!”
8
A gdy
nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: “Zwołaj
robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!”

9
Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze.
10
Gdy
więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po
denarze.
11
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi,
12
mówiąc: “Ci
ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili
ciężar dnia i spiekoty”.
13
Na to odrzekł jednemu z nich: “Przyjacielu, nie
czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną?
14
Weź, co twoje i
odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie.
15
Czy mi nie
wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem
dobry?”
16
Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.

Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania

17
Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze
rzekł do nich:
18
“Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie
wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć
19
i wydadzą
Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia
zmartwychwstanie”.

Synowie Zebedeusza

20
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i
oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.
21
On ją zapytał: “Czego pragniesz?”
Rzekła Mu: “Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie
jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”.
22
Odpowiadając Jezus
rzekł: “Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam
pić?” Odpowiedzieli Mu: “Możemy”.
23
On rzekł do nich: “Kielich mój pić
będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i
lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował”.

Przełożeństwo jest służbą

24
Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch
braci.
25
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: “Wiecie, że władcy
narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.
26
Nie tak będzie u
was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym
sługą.
27
A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie
niewolnikiem waszym,
28
na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby
Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Niewidomi pod Jerychem

29
Gdy wychodzili z Jerycha, towarzyszył Mu wielki tłum ludu.
30
A oto
dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, słysząc, że Jezus przechodzi,
zaczęli wołać: “Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!”.
31
Tłum nastawał
na nich, żeby umilkli; lecz oni jeszcze głośniej wołali: “Panie, ulituj się
nad nami, Synu Dawida!”.
32
Jezus przystanął, kazał ich przywołać i zapytał:
“Cóż chcecie, żebym wam uczynił?”
33
Odpowiedzieli Mu: “Panie, żeby się oczy
nasze otworzyły”.
34
Jezus więc zdjęty litością dotknął ich oczu, a
natychmiast przejrzeli i poszli za Nim.

Zostaw wpis