Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 21)

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE

Uroczysty wjazd do Jerozolimy

1
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej,
wtedy Jezus posłał dwóch uczniów
2
i rzekł im: “Idźcie do wsi, która jest
przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je
i przyprowadźcie do Mnie!
3
A gdyby wam kto co mówił, powiecie: “Pan ich
potrzebuje, a zaraz je puści”".
4
Stało się to, żeby się spełniło słowo
Proroka:
5
Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie
łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy.
6
Uczniowie poszli i
uczynili, jak im Jezus polecił.
7
Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli
na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich.
8
A ogromny tłum słał swe
płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze.
9
A
tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!

10
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: “Kto
to jest?”
11
A tłumy odpowiadały: “To jest prorok, Jezus z Nazaretu w
Galilei”.

Jezus w świątyni

12
A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i
kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki
tych, którzy sprzedawali gołębie.
13
I rzekł do nich: “Napisane jest: Mój
dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców”.

14
W świątyni podeszli do Niego niewidomi i chromi, i uzdrowił ich.
15

Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie – widząc cuda, które uczynił, i dzieci
wołające w świątyni: “Hosanna Synowi Dawida” – oburzyli się
16
i rzekli do
Niego: “Słyszysz, co one mówią?” A Jezus im odpowiedział: “Tak jest. Czy
nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?”

17
Z tym ich zostawił, wyszedł poza miasto do Betanii i tam zanocował.

Nieurodzajne drzewo figowe

18
Wracając rano do miasta, uczuł głód.
19
A widząc drzewo figowe przy
drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim nie znalazł oprócz liści. I rzekł
do niego: “Niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc!” I drzewo figowe
natychmiast uschło.
20
A uczniowie, widząc to, pytali ze zdumieniem: “Jak
mogło drzewo figowe tak od razu uschnąć?”
21
Jezus im odpowiedział:
“Zaprawdę, powiadam wam: jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie
tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze:
“Podnieś się i rzuć się w morze!”, stanie się.
22
I otrzymacie wszystko, o
co na modlitwie z wiarą prosić będziecie”.

SPORY Z PRZECIWNIKAMI W ŚWIĄTYNI

Pytanie o władzę

23
Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani
i starsi ludu z pytaniem: “Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?”

24
Jezus im odpowiedział: “Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie
Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię.
25
Skąd pochodził
chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?” Oni zastanawiali się między sobą:
“Jeśli powiemy: “z nieba”, to nam zarzuci: “Dlaczego więc nie uwierzyliście
mu?”
26
A jeśli powiemy: “od ludzi” – boimy się tłumu, bo wszyscy uważają
Jana za proroka”.
27
Odpowiedzieli więc Jezusowi: “Nie wiemy”. On również im
odpowiedział: “Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.

Przypowieść o dwóch synach

28
Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do
pierwszego i rzekł: “Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!”
29
Ten
odpowiedział: “Idę, panie!”, lecz nie poszedł.
30
Zwrócił się do drugiego i
to samo powiedział. Ten odparł: “Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i
poszedł.
31
Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?” Mówią Mu: “Ten drugi”.
Wtedy Jezus rzekł do nich: “Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice
wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.
32
Przyszedł bowiem do was Jan
drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice
uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście
się, żeby mu uwierzyć.

Przypowieść o przewrotnych rolnikach

33
Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył
winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu
oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
34
Gdy nadszedł czas zbiorów,
posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny.
35
Ale
rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś
ukamienowali.
36
Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem,
lecz i z nimi tak samo postąpili.
37
W końcu posłał do nich swego syna, tak
sobie myśląc: Uszanują mojego syna.
38
Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili
do siebie: “To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego
dziedzictwo”.
39
Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.
40
Kiedy więc
właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”
41
Rzekli Mu:
“Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim,
którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”.
42
Jezus im rzekł: “Czy
nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili
budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych
oczach.
43
Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane
narodowi, który wyda jego owoce.
44
Kto upadnie na ten kamień, rozbije się,
a na kogo on spadnie, zmiażdży go”.

45
Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o
nich mówi.
46
Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ
miały Go za proroka.

Zostaw wpis