Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 24)

MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA

Zniszczenie świątyni

1
Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby
Mu pokazać budowle świątyni.
2
Lecz On rzekł do nich: “Widzicie to wszystko?
Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był
zwalony”.
3
A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i
pytali na osobności: “Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego
przyjścia i końca świata?”

Początek boleści

4
Na to Jezus im odpowiedział: “Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.

5
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem
Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą.
6
Będziecie słyszeć o wojnach i o
pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale
to jeszcze nie koniec!
7
Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo
przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi.
8

Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.

Prześladowanie uczniów

9
Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w
nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia.
10
Wówczas wielu
zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich
nienawidzić.
11
Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd
wprowadzą;
12
a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.
13

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
14
A ta Ewangelia o
królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom.
I wtedy nadejdzie koniec.

Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy

15
Gdy więc ujrzycie “ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel,
zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie -
16
wtedy ci, którzy
będą w Judei, niech uciekają w góry!
17
Kto będzie na dachu, niech nie
schodzi, by zabrać rzeczy z domu.
18
A kto będzie na polu, niech nie wraca,
żeby wziąć swój płaszcz.
19
Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni!
20

A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat.
21

Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż
dotąd i nigdy nie będzie.
22
Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie
ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.

Przyjście Chrystusa

23
Wtedy jeśliby wam kto powiedział: “Oto tu jest Mesjasz” albo: “Tam”,
nie wierzcie!
24
Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i
działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe,
także wybranych.
25
Oto wam przepowiedziałem.
26
Jeśli więc wam powiedzą:
“Oto jest na pustyni”, nie chodźcie tam!; “Oto wewnątrz domu”, nie wierzcie!

27
Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie,
tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
28
Gdzie jest padlina, tam się i
sępy zgromadzą.

29
Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego
blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.

30
Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą
narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego
na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.
31
Pośle On swoich aniołów
z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron
świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

Przykład z drzewa figowego

32
A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka
staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato.
33

Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we
drzwiach.
34
Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to
wszystko stanie.
35
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

Nieznany czas przyjścia

36
Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy,
tylko sam Ojciec.
37
A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna
Człowieczego.
38
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili
się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,
39
i nie
spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również
będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
40
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden
będzie wzięty, drugi zostawiony.
41
Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie
wzięta, druga zostawiona.

Potrzeba czujności

42
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
43
A
to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma
przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
44

Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie.

Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym

45
Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad
swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność?
46
Szczęśliwy ów sługa,
którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności.
47
Zaprawdę, powiadam
wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
48
Lecz jeśli taki zły sługa powie
sobie w duszy: “Mój pan się ociąga”,
49
i zacznie bić swoje współsługi, i
będzie jadł i pił z pijakami,
50
to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy
się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
51
Każe go ćwiartować i z
obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zostaw wpis