Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 25)

Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych

1
Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które
wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.
2
Pięć z nich było
nierozsądnych, a pięć roztropnych.
3
Nierozsądne wzięły lampy, ale nie
wzięły z sobą oliwy.
4
Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w
naczyniach.
5
Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
6

Lecz o północy rozległo się wołanie: “Pan młody idzie, wyjdźcie mu na
spotkanie!”
7
Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
8
A
nierozsądne rzekły do roztropnych: “Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy
gasną”.
9
Odpowiedziały roztropne: “Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć.
Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!”
10
Gdy one szły kupić,
nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i
drzwi zamknięto.
11
W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: “Panie,
panie, otwórz nam!”
12
Lecz on odpowiedział: “Zaprawdę, powiadam wam, nie
znam was”.
13
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Przypowieść o talentach

14
Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w
podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek.
15
Jednemu dał
pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności,
i odjechał. Zaraz
16
ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w
obrót i zyskał drugie pięć.
17
Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on
również zyskał drugie dwa.
18
Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i
rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
19
Po dłuższym czasie
powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
20
Wówczas przyszedł
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: “Panie,
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”.
21
Rzekł
mu pan: “Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad
wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”
22
Przyszedł również i
ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: “Panie, przekazałeś mi dwa talenty,
oto drugie dwa talenty zyskałem”.
23
Rzekł mu pan: “Dobrze, sługo dobry i
wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do
radości twego pana!”
24
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i
rzekł: “Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie
nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał.
25
Bojąc się więc,
poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!”
26

Odrzekł mu pan jego: “Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie
nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał.
27
Powinieneś więc był
oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał
swoją własność.
28
Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma
dziesięć talentów.
29
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar
mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.
30
A sługę
nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów”.

Sąd Ostateczny

31
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim,
wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.
32
I zgromadzą się przed Nim
wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz
oddziela owce od kozłów.
33
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej
stronie.
34
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: “Pójdźcie,
błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam
od założenia świata!

35
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

36
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

37
Wówczas zapytają sprawiedliwi: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i
nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić?
38
Kiedy widzieliśmy Cię
przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię?
39
Kiedy
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”
40
A Król
im odpowie: “Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z
tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

41
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: “Idźcie precz ode Mnie,
przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

42
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;

43
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.”

44
Wówczas zapytają i ci: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo
spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a
nie usłużyliśmy Tobie?”
45
Wtedy odpowie im: “Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i
Mnie nie uczynili”.
46
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia
wiecznego”.

Zostaw wpis