Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 26)

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Ostatnia zapowiedź męki

1
Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swoich uczniów:
2

“Wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha, i Syn Człowieczy będzie wydany na
ukrzyżowanie”.

Postanowienie Wysokiej Rady

3
Wówczas to zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego
kapłana, imieniem Kajfasz,
4
i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie
pochwycić i zabić.
5
Lecz mówili: “Tylko nie w czasie święta, żeby
wzburzenie nie powstało wśród ludu”.

Namaszczenie w Betanii

6
Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego,
7
podeszła
do Niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała Mu
olejek na głowę, gdy spoczywał przy stole.
8
Widząc to, uczniowie oburzali
się, mówiąc: “Na co takie marnotrawstwo?
9
Przecież można było drogo to
sprzedać i rozdać ubogim”.
10
Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich: “Czemu
sprawiacie przykrość tej kobiecie? Dobry uczynek spełniła względem Mnie.
11

Albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz Mnie nie zawsze macie.
12

Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła.
13

Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę
Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła”.

Zdrada Judasza

14
Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do
arcykapłanów
15
i rzekł: “Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni
wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.
16
Odtąd szukał sposobności, żeby Go
wydać.

OSTATNIA WIECZERZA

Przygotowanie Paschy

17
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i
zapytali Go: “Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?”
18

On odrzekł: “Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu:
“Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z
moimi uczniami”".
19
Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i
przygotowali Paschę.

Wyjawienie zdrajcy

20
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu
<uczniami>.
21
A gdy jedli, rzekł: “Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie
zdradzi”.
22
Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: “Chyba
nie ja, Panie?”
23
On zaś odpowiedział: “Ten, który ze Mną rękę zanurza w
misie, on Mnie zdradzi.
24
Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest
napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie
wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”.
25
Wtedy
Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: “Czy nie ja, Rabbi?” Odpowiedział mu:
“Tak jest, ty”.

Ustanowienie Eucharystii

26
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo,
połamał i dał uczniom, mówiąc: “Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”.
27

Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: “Pijcie
z niego wszyscy,
28
bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie
wylana na odpuszczenie grzechów.
29
Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już
pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami
nowy, w królestwie Ojca mojego”.
30
Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze
Oliwnej.

Przepowiednia zaparcia się Piotra

31
Wówczas Jezus rzekł do nich: “Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy.
Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada.
32
Lecz gdy
powstanę, uprzedzę was do Galilei”.
33
Odpowiedział Mu Piotr: “Choćby
wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię”.
34
Jezus mu rzekł:
“Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się
Mnie wyprzesz”.
35
Na to Piotr: “Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę
się Ciebie”. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie.

JEZUS W OGRÓJCU

Modlitwa i trwoga konania

36
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł
do uczniów: “Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił”.
37

Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i
odczuwać trwogę.
38
Wtedy rzekł do nich: “Smutna jest moja dusza aż do
śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!”
39
I odszedłszy nieco dalej,
upadł na twarz i modlił się tymi słowami: “Ojcze mój, jeśli to możliwe,
niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty”.
40

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra:
“Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?
41
Czuwajcie i módlcie
się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”.

42
Powtórnie odszedł i tak się modlił: “Ojcze mój, jeśli nie może ominąć
Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!”
43
Potem
przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne.
44
Zostawiwszy
ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa.
45

Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: “Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A
oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
46

Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca”.

Pojmanie Jezusa

47
Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim
wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu.
48

Zdrajca zaś dał im taki znak: “Ten, którego pocałuję, to On; Jego
pochwyćcie!”.
49
Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: “Witaj Rabbi!”, i
pocałował Go.
50
A Jezus rzekł do niego: “Przyjacielu, po coś przyszedł?”
Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go.
51
A oto jeden z
tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę
najwyższego kapłana odciął mu ucho.
52
Wtedy Jezus rzekł do niego: “Schowaj
miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną.

53
Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi
więcej niż dwanaście zastępów aniołów?
54
Jakże więc spełnią się Pisma, że
tak się stać musi?”

55
W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: “Wyszliście z mieczami i kijami
jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i
nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie.
56
Lecz stało się to wszystko, żeby
się wypełniły Pisma proroków”. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i
uciekli.

JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI

Wobec Wysokiej Rady

57
Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego
kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi.
58
A Piotr
szedł za Nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na
dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik.

59
Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego
świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić.
60
Lecz nie znaleźli,
jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj
61
i
zeznali: “On powiedział: “Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni
go odbudować”".
62
Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: “Nic nie
odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie?”
63
Lecz Jezus milczał. A
najwyższy kapłan rzekł do Niego: “Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz
nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?”
64
Jezus mu odpowiedział: “Tak, Ja
Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego
po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich”.
65

Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: “Zbluźnił. Na cóż nam
jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo.
66
Co wam
się zdaje?” Oni odpowiedzieli: “Winien jest śmierci”.
67
Wówczas zaczęli
pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go
68
i szydzili:
“Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?”

Zaparcie się Piotra

69
Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna
służąca i rzekła: “I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem”.
70
Lecz on
zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: “Nie wiem, co mówisz”.
71
A gdy
wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: “Ten był
z Jezusem Nazarejczykiem”.
72
I znowu zaprzeczył pod przysięgą: “Nie znam
tego Człowieka”.
73
Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do
Piotra: “Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza”.

74
Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: “Nie znam tego Człowieka”. I w
tej chwili kogut zapiał.
75
Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu
powiedział: “Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz”. Wyszedł na
zewnątrz i gorzko zapłakał.

Zostaw wpis