Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 28)

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Pusty grób

1
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria
Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.
2
A oto powstało wielkie trzęsienie
ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i
usiadł na nim.
3
Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były
białe jak śnieg.
4
Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby
umarli.

5
Anioł zaś przemówił do niewiast: “Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że
szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.
6
Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak
powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.
7
A idźcie szybko i
powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do
Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”.
8
Pośpiesznie więc
oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to
Jego uczniom.

Jezus ukazuje się niewiastom

9
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: “Witajcie!” One podeszły do
Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.
10
A Jezus rzekł do nich: “Nie
bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam
Mnie zobaczą”.

Przekupiona straż

11
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i
powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.
12
Ci zebrali się ze
starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy
13
i rzekli:
“Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy
spali.
14
A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i
wybawimy was z kłopotu”.
15
Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich
pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia
dzisiejszego.

JEZUS UKAZUJE SIĘ UCZNIOM

Ostatni rozkaz

16
Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus
im polecił.
17
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.

18
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: “Dana Mi jest
wszelka władza w niebie i na ziemi.
19
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
20

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Zostaw wpis