Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 5)

KAZANIE NA GÓRZE

1
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego
Jego uczniowie.
2
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

Osiem błogosławieństw

3
“Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie.

4
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

5
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

6
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni
będą nasyceni.

7
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

8
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

9
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi.

10
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

11
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was,
i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
12
Cieszcie się i
radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem
prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Zadanie uczniów

13
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże
ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie
przez ludzi.
14
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto
położone na górze.
15
Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem,
ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
16
Tak niech
świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i
chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Jezus a Prawo

17
Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie
przyszedłem znieść, ale wypełnić.
18
Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki
niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się
w Prawie, aż się wszystko spełni.
19
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych
przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy
w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie
wielki w królestwie niebieskim.
20
Bo powiadam wam: Jeśli wasza
sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie
wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Piąte przykazanie

21
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.
22
A Ja wam powiadam: Każdy, kto się
gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka,
podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: “Bezbożniku”, podlega karze
piekła ognistego.
23
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam
wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,
24
zostaw tam dar swój przez
ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar
swój ofiaruj!
25
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z
nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby
nie wtrącono cię do więzienia.
26
Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz
stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

Szóste przykazanie

27
Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż!
28
A Ja wam powiadam:
Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z
nią cudzołóstwa.
29
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu,
wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden
z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła.

30
I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć
od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich
członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

31
Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list
rozwodowy.
32
A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza
wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za
żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Ósme przykazanie

33
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie
przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi.
34
A Ja wam powiadam:
Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym;
35
ani na
ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem
wielkiego Króla.
36
Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet
jednego włosa uczynić białym albo czarnym.
37
Niech wasza mowa będzie: Tak,
tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

Prawo odwetu

38
Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!
39
A Ja wam
powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy
policzek, nadstaw mu i drugi!
40
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć
twoją szatę, odstąp i płaszcz!
41
Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc
kroków, idź dwa tysiące!
42
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od
tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Miłość nieprzyjaciół

43
Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a
nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
44
A Ja wam powiadam: Miłujcie
waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;
45
tak
będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że
słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
46
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy
was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?

47
I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i
poganie tego nie czynią?
48
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski.

Zostaw wpis