Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 6)

Czystość zamiarów

1
Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi
po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego,
który jest w niebie.

Jałmużna

2
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią
w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam:
ci otrzymali już swoją nagrodę.
3
Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie
wie lewa twoja ręka, co czyni prawa,
4
aby twoja jałmużna pozostała w
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Modlitwa

5
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i
na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę,
powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.
6
Ty zaś, gdy chcesz się modlić,
wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

7
Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez
wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.
8
Nie bądźcie podobni do nich!
Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie:

9
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!

10
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi,
tak jak i w niebie.

11
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

12
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam
zawinili;

13
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

14
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy
Ojciec wasz niebieski.

15
Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam
waszych przewinień.

Post

16
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni
wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już
odebrali swoją nagrodę.
17
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj
twarz,
18
aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Dobra trwałe

19
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i
gdzie złodzieje włamują się, i kradną.
20
Gromadźcie sobie skarby w niebie,
gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie
kradną.
21
Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

22
Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje
ciało będzie w świetle.
23
Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało
będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością,
jakże wielka to ciemność!

24
Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie
nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a
drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.

Zbytnie troski

25
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to,
co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż
życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?
26

Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do
spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi
niż one?
27
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę
dołożyć do wieku swego życia?
28
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie?
Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą.
29
A
powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak
jedna z nich.
30
Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca
będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej
wiary?
31
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co
będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać?
32
Bo o to wszystko poganie
zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie.
33
Starajcie się naprzód o królestwo <Boga> i o Jego
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
34
Nie troszczcie się więc
zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie.
Dosyć ma dzień swojej biedy.

Zostaw wpis