Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 8)

JEZUS CUDOTWÓRCA

Uzdrowienie trędowatego

1
Gdy zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy.
2
A oto zbliżył się
trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: “Panie, jeśli chcesz, możesz mnie
oczyścić”.
3
[Jezus] wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: “Chcę, bądź
oczyszczony!”. I natychmiast został oczyszczony z trądu.
4
A Jezus rzekł do
niego: “Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę,
którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.

Setnik z Kafarnaum

5
Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go,
6

mówiąc: “Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”
7
Rzekł
mu Jezus: “Przyjdę i uzdrowię go”.
8
Lecz setnik odpowiedział: “Panie, nie
jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój
sługa odzyska zdrowie.
9
Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą
żołnierzy. Mówię temu: “Idź!” – a idzie; drugiemu: “Chodź tu!” – a
przychodzi; a słudze: “Zrób to!” – a robi”.
10
Gdy Jezus to usłyszał,
zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: “Zaprawdę powiadam wam: U
nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.
11
Lecz powiadam wam:
Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem,
Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.
12
A synowie królestwa zostaną
wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.
13

Do setnika zaś Jezus rzekł: “Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś”. I o
tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.

W domu Piotra. Liczne uzdrowienia

14
Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w
gorączce.
15
Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała
Mu.

16
Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem
wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił.
17
Tak oto spełniło się
słowo proroka Izajasza:

On wziął na siebie nasze słabości
i nosił nasze choroby.

Potrzeba wyrzeczenia

18
Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą
stronę.
19
Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego:
“Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”.
20
Jezus mu
odpowiedział: “Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”.
21
Ktoś inny
spośród uczniów rzekł do Niego: “Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać
mojego ojca!”.
22
Lecz Jezus mu odpowiedział: “Pójdź za Mną, a zostaw
umarłym grzebanie ich umarłych!”

Uciszenie burzy

23
Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.
24
Nagle zerwała
się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał.
25

Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: “Panie, ratuj, giniemy!”

26
A On im rzekł: “Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” Potem wstał,
rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza.
27
A ludzie pytali
zdumieni: “Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?”

Dwaj opętani

28
Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu
naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt
nie mógł przejść tą drogą.
29
Zaczęli krzyczeć: “Czego chcesz od nas,
<Jezusie>, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?”
30
A opodal
nich pasła się duża trzoda świń.
31
Złe duchy prosiły Go: “Jeżeli nas
wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń!”
32
Rzekł do nich: “Idźcie!”
Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym
zboczu do jeziora i zginęła w falach.
33
Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy
do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi.
34
Wtedy
całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby
odszedł z ich granic.

Zostaw wpis