Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Aggeusza (Ag 2)

Przyszła chwała nowej świątyni

1
Dnia dwudziestego pierwszego siódmego miesiąca Pan skierował te słowa do
proroka Aggeusza:
2
“Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela,
namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także
reszcie ludu:
3
Czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej
chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby
go w ogóle nie było?
4
Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu – wyrocznia
Pana – nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha
cały lud ziemi! – wyrocznia Pana. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, wyrocznia
Pana Zastępów.
5
Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdyście
wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się!
6
Bo
tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja poruszę
niebiosa i ziemię, morze i ląd.
7
Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną
kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom, mówi Pan
Zastępów.
8
Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto – wyrocznia Pana Zastępów

9
Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej, mówi Pan Zastępów; na
tym to miejscu Ja udzielę pokoju” – wyrocznia Pana Zastępów.

Budowa świątyni a dobrobyt kraju

10
Dnia dwudziestego czwartego dziewiątego [miesiąca], w drugim roku
[rządów] Dariusza Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza:
11
“Tak mówi
Pan Zastępów: Zapytaj no kapłanów o rozstrzygnięcie takiej kwestii:
12
Gdyby
ktoś zawinął poświęcone mięso w róg swej szaty i dotknął tą szatą chleba
albo gotowanej strawy, albo wina czy oliwy, albo w ogóle jakiegoś pokarmu,
czy wówczas on stanie się poświęcony?” Na to kapłani odrzekli: “Nie”.
13

Aggeusz więc pytał dalej: “Gdyby ktoś zanieczyszczony przez zmarłego dotknął
się którejś z tych rzeczy, czy będzie zanieczyszczona?” Na to kapłani
odrzekli: “Tak”.
14
Aggeusz zaś tak ciągnął dalej: “Tak to jest i z tym
ludem, tak z tym narodem przed moim obliczem – wyrocznia Pana. Tak też jest
z każdym dziełem ich rąk; nawet i to, co składają tam w ofierze, jest
nieczyste.
15
Rozważcie tylko czasy obecne i minione. Zanim ułożono kamień
na kamieniu w świątyni Pańskiej,
16
jak się wam powodziło? Gdy się przyszło
do stogu o dwudziestu [miarach], było tam tylko dziesięć. Gdy się przyszło
do tłoczni, by zaczerpnąć pięćdziesiąt [miar], było ich tylko dwadzieścia.

17
To Ja dotknąłem was zwarzeniem zbóż od gorąca, posuchą i gradem,
dotknąłem wszelkie dzieło waszych rąk, a [jednak] nie było między wami
[nawracających] się do Mnie – wyrocznia Pana.
18
<Rozważcie tylko czasy
obecne i przeszłe, od dnia dwudziestego czwartego [miesiąca] dziewiątego do
dnia, w którym położono [fundamenty] pod świątynię Pańską. Rozważcie
tylko!>

19
Czy nasienie jest jeszcze w spichlerzu? [Nie]. Ale ani winorośl, ani
drzewo figowe, ani drzewo granatu, ani oliwka nie przyniosły jeszcze owocu.
Od tego dnia Ja będę wam błogosławił!”

Obietnica dana Zorobabelowi

20
Po raz drugi Pan skierował te słowa do Aggeusza dnia dwudziestego
czwartego [tego] miesiąca:
21
“Powiedz to namiestnikowi Judy Zorobabelowi:
Ja poruszę niebiosa i ziemię,
22
przewrócę trony królestw i pokruszę potęgę
władczych narodów, przewrócę rydwan i jego woźnicę; padną konie i ich
jeźdźcy, każdy polegnie od miecza swego brata.
23
W tym dniu – wyrocznia
Pana Zastępów – wezmę ciebie, sługo mój, Zorobabelu, synu Szealtiela -
wyrocznia Pana – i uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w
tobie” – wyrocznia Pana Zastępów.

Zostaw wpis