Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Amosa (Am 1)

Tytuł

1
Słowa Amosa, który był jednym spośród pasterzy z Tekoa: co widział w
sprawie Izraela, za dni Ozjasza, króla Judy, i za dni Jeroboama, syna
Joasza, króla Izraela, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.

Wstęp

2
Powiedział on:
Pan z Syjonu zagrzmi.
Z Jeruzalem wyda swój głos,
a lamentować będą łąki pasterzy
i szczyt Karmelu uschnie.

ZAPOWIEDŹ SĄDU NAD SĄSIADAMI IZRAELA I NAD NIM SAMYM

Przeciwko Damaszkowi

3
Tak mówi Pan:
Z powodu trzech występków Damaszku
i z powodu czterech
nie odwrócę tego [wyroku],
gdyż zmłócili saniami żelaznymi Gilead.

4
Ześlę więc ogień na dom Chazaela,
by strawił pałace Ben-Hadada.

5
Rozbiję zaworę Damaszku
i wytępię mieszkańca z doliny Awen
i dzierżącego berło z Bet-Eden,
a naród Aramu uprowadzony zostanie do Kir –
mówi Pan.

Przeciwko Gazie i Filistynom

6
Tak mówi Pan:
Z powodu trzech występków Gazy
i z powodu czterech
nie odwrócę tego [wyroku],
gdyż uprowadzili doszczętnie ludność, by wydać ją Edomowi.

7
Ześlę więc ogień na mury Gazy,
i strawi on jej pałace.

8
Wytępię mieszkańca z Aszdodu
i dzierżącego berło z Aszkelonu.
Zwrócę rękę przeciw Ekronowi
i zginie reszta Filistynów –
rzekł Pan Bóg.

Przeciwko Tyrowi i Fenicji

9
Tak mówi Pan:
Z powodu trzech występków Tyru
i z powodu czterech
nie odwrócę tego [wyroku],
gdyż wydali oni Edomowi uprowadzonych aż do ostatniego
i nie pamiętali o bratnim przymierzu.

10
Ześlę więc ogień na mury Tyru
i strawi jego pałace.

Przeciwko Edomowi

11
Tak mówi Pan:
Z powodu trzech występków Edomu
i z powodu czterech
nie odwrócę tego [wyroku],
gdyż prześladował mieczem brata swego,
tłumiąc uczucie miłosierdzia,
trwał w swym gniewie nieustannie
i gniew swój chował do końca.

12
Ześlę więc ogień na Teman
i strawi pałace Bosry.

Przeciwko Ammonitom

13
Tak mówi Pan:
Z powodu trzech występków synów Ammona
i z powodu czterech
nie odwrócę tego [wyroku],
gdyż rozcinał brzemienne niewiasty Gileadu,
by rozszerzyć swoje granice.

14
Rozpalę więc ogień na murach Rabba
i strawi jego pałace
podczas wrzawy w dzień bitwy,
podczas burzy w dzień wichru.

15
I pójdzie król ich w niewolę,
on i książęta jego razem –
rzekł Pan.

Zostaw wpis