Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Daniela (Dn 9)

Proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach

1
W pierwszym roku Dariusza z rodu Medów, syna Artakserksesa, sprawującego
władzę nad królestwem chaldejskim,
2
w roku pierwszym jego panowania, ja,
Daniel, dociekałem w Pismach liczby lat, które objawił Pan prorokowi
Jeremiaszowi, że ma się dopełnić siedemdziesiąt lat spustoszenia
Jerozolimy.
3
Zwróciłem więc twarz do Pana Boga, oddając się modlitwie i
błaganiu w postach, pokucie i popiele.

Modlitwa Daniela

4
I modliłem się do Pana, Boga mojego, wyznawałem i mówiłem: “O Panie,
Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co
Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań.
5
Zgrzeszyliśmy,
zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od
Twoich przykazań.
6
Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy
przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do
naszych przodków i do całego narodu kraju.
7
U Ciebie, Panie,
sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas -
mieszkańców Judy i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we
wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci
okazali.
8
Panie! Wstyd na twarzach u nas, u naszych królów, u naszych
przywódców i u naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
9
Pan, Bóg
nasz, zaś jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się
przeciw Niemu
10
i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować
według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków.
11
Cały
Izrael przekroczył Twoje Prawo i pobłądził, nie słuchając Twego głosu.
Spadło na nas przekleństwo [poparte] przysięgą, które zostało zapisane w
Prawie Mojżesza, sługi Bożego; zgrzeszyliśmy bowiem przeciw Niemu.
12

Spełnił więc swoje słowo, jakie wypowiedział przeciw nam i naszym władcom,
którzy panowali nad nami, że sprowadzi na nas wielkie nieszczęście, jakiego
nie było pod całym niebem, a jakie spadło na Jerozolimę.
13
Tak jak zostało
napisane w Prawie Mojżesza, przyszło na nas całe to nieszczęście; nie
przebłagaliśmy Pana, Boga naszego, odwracając się od naszych występków i
nabywając znajomości Twej prawdy.
14
Czuwał więc Pan nad nieszczęściem i
sprowadził je na nas, bo Pan, Bóg nasz, jest sprawiedliwy we wszystkich
swych poczynaniach, my zaś nie usłuchaliśmy Jego głosu.
15
A teraz, Panie,
Boże nasz, który wyprowadziłeś swój naród z ziemi egipskiej mocną ręką,
zyskując sobie imię, jak to jest dziś: zgrzeszyliśmy i popełniliśmy
nieprawość.
16
Panie, według Twojego miłosierdzia, niech ustanie Twój
zapalczywy gniew nad Twoim miastem, Jerozolimą, nad Twoją świętą górą. Bo z
powodu naszych grzechów i przewinień naszych przodków stała się Jerozolima i
Twój naród przedmiotem szyderstwa u wszystkich wokół nas.
17
Teraz zaś, Boże
nasz, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi i jego błagań i rozjaśnij swe oblicze
nad świątynią, która leży zniszczona – ze względu na Ciebie, Panie!
18

Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj! Otwórz swe oczy i zobacz nasze
spustoszenie i miasto, nad którym wzywano Twego imienia. Albowiem zanosimy
swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawiedliwości, ale
ufni w Twoje wielkie miłosierdzie.
19
Usłysz, Panie! Odpuść, Panie! Panie,
miej na uwadze i działaj niezwłocznie, przez wzgląd na siebie samego, mój
Boże! Bo Twojego imienia wzywano nad Twym miastem i nad Twym narodem”.

Wyjaśnienie proroctwa o tygodniach

20
Gdy jeszcze mówiłem i modliłem się, wyznając grzechy swoje, swojego
narodu, Izraela, i składając przed Panem, Bogiem moim, swe błagania za
świętą górę mojego Boga,
21
gdy więc jeszcze wymawiałem [słowa] modlitwy,
mąż Gabriel, którego spostrzegłem przedtem, przybył do mnie lecąc
pospiesznie około czasu wieczornej ofiary.
22
Przybył, rozmawiał ze mną i
powiedział: “Danielu, wyszedłem teraz, by ci dać całkowite zrozumienie.
23

Gdy zacząłeś swe błagalne modlitwy, wypowiedziano słowo, ja zaś przybyłem,
by ci je oznajmić. Ty jesteś bowiem <mężem> umiłowanym. Przeniknij więc
słowo i zrozum widzenie:

24
Ustalono siedemdziesiąt tygodni
nad twoim narodem i twoim świętym miastem,
by położyć kres nieprawości,
grzech obłożyć pieczęcią
i odpokutować występek,
a wprowadzić wieczną sprawiedliwość,
przypieczętować widzenie i proroka
i namaścić to, co najświętsze.

25
Ty zaś wiedz i rozumiej:
Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo,
że nastąpi powrót i zostanie odbudowana
Jerozolima, do Władcy-Pomazańca –
siedem tygodni
i sześćdziesiąt dwa tygodnie;
zostaną odbudowane dziedziniec i wał,
w czasach jednak pełnych ucisku.

26
A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach
Pomazaniec zostanie zgładzony
i nie będzie dla niego…
Miasto zaś i świątynia
zginie wraz z wodzem, który nadejdzie.
Koniec jego nastąpi wśród powodzi,
i do końca wojny
potrwają zamierzone spustoszenia.

27
Utrwali on przymierze dla wielu
przez jeden tydzień.
A około połowy tygodnia
ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów.
Na skrzydle zaś świątyni
będzie ohyda ziejąca pustką
i przetrwa aż do końca,
do czasu ustalonego na spustoszenie”".

Zostaw wpis