Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Estery (Est 8)

Odmiana w położeniu Żydów

1
Tego dnia podarował król Aswerus królowej Esterze dom Hamana, dręczyciela
Żydów, Mardocheusz zaś dostał się przed oblicze króla, ponieważ powiedziała
Estera, kim on był dla niej.
2
Król zaś zdjął swój sygnet, który zabrał
Hamanowi, i dał go Mardocheuszowi. Estera zaś ustanowiła Mardocheusza
zarządcą domu Hamana.
3
I znowu Estera przemówiła do króla, i upadła do nóg
jego, i płakała, i błagała go o łaskę, aby usunął złość Hamana, Agagity i
zamiar jego skierowany przeciwko Żydom.
4
A król wyciągnął do Estery złote
berło: na co podniosła się Estera i stanęła przed królem,
5
i rzekła: “Jeśli
się to podoba królowi, jeśli darzy mnie życzliwością, i jeśli królowi to
odpowiada, a ja jestem w jego oczach miła, niech zostanie napisane, aby
wycofano listy, plan Hamana, syna Hammedaty, który napisał, aby wygubić
Żydów mieszkających we wszystkich państwach króla.
6
Bo jakże mogłabym
patrzeć na zło, które spadnie na lud mój, i jak mogłabym patrzeć na zgubę
mojego narodu?”
7
Wtedy rzekł król Aswerus do królowej Estery i do Żyda
Mardocheusza: “Oto dałem Esterze dom Hamana, a jego powiesili na drzewie,
ponieważ wyciągnął rękę na Żydów.
8
Wy zaś, jeśli wam się wyda to słuszne,
napiszcie w sprawie Żydów, w imieniu króla, i zapieczętujcie sygnetem,
ponieważ pismo króla, napisane w imieniu króla i zapieczętowane sygnetem
króla, jest nieodwołalne”.
9
I zawołano pisarzy królewskich w tym czasie, w
trzecim miesiącu, to jest miesiącu Siwan, w dniu dwudziestym trzecim, i
napisano według tego wszystkiego, co rozkazał Mardocheusz, do Żydów i do
satrapów, i do namiestników, i książąt państw, które [rozciągają się] od
Indii aż do Etiopii, to jest do stu dwudziestu siedmiu państw, do
poszczególnych państw ich pismem i do poszczególnych ludów w ich języku, i
do Żydów ich pismem w ich języku.
10
I napisał w imieniu króla Aswerusa
pismo, i zapieczętował sygnetem króla, i posłał przez gońców, jadących na
koniach, na wierzchowcach królewskich, na źrebcach ze stadniny królewskiej,

11
że król pozwala Żydom, mieszkającym w poszczególnych miastach zgromadzić
się i stanąć w obronie swego życia, aby mogli wytracić i wymordować, i
wygubić wszystkich zbrojnych swoich wrogów wśród ludów i państw wraz z ich
niemowlętami i kobietami, a także aby zabrali ich majętność
12
w jednym
dniu, we wszystkich państwach króla Aswerusa, dnia trzynastego miesiąca
dwunastego, to jest miesiąca Adar.

Dekret rehabilitujący Żydów

12a
Odpis tego dekretu, dotyczącego powyższych wypadków jest
następujący:
12b
“Wielki król Artakserkses przesyła pozdrowienia stu
dwudziestu siedmiu państwom od Indii aż do Etiopii, przełożonym krain i tym,
którzy z nami są jednej myśli.
12c
Wielu z tych, którzy przez nadzwyczajną
łaskawość dobroczyńców zostało podniesionych do niezwykłej godności,
zapragnęło jeszcze czegoś większego. Usiłują nie tylko źle czynić naszym
poddanym, na których szczęście nie mogą patrzeć, lecz przeciw swoim własnym
dobroczyńcom knują zdradę.
12d
Nie tylko usuwają wdzięczność spomiędzy
ludzi, lecz także rozzuchwaleni pochwałami tych, co nie znają dobra,
mniemają, że ujdą karzącej sprawiedliwości wszystkowiedzącego Boga.
12e
Często też namowa przyjaciół, którym powierzono zarząd spraw, czyniąc tych,
którzy sprawują władzę, odpowiedzialnymi za niewinną krew, wikła ich w
niepowetowane klęski.
12f
W ten sposób kłamliwym rozumowaniem nikczemności
oszukują szczerą życzliwość panujących.
12g
I możecie zauważyć -
niekoniecznie w starożytnych kronikach, któreśmy ogłosili – lecz o wiele
więcej patrząc na to, co jest przed stopami, ile zła dzieje się z powodu
zepsucia ludzi niegodnie rządzących.
12h
Na przyszłość trzeba zwrócić uwagę
na to, a w ten sposób sprawimy, że będzie królestwo nie zamącone, pełne
pokoju dla wszystkich ludzi,
12i
a przy dokonywaniu zmian, narzucających się
z oczywistością, rozsądzimy zawsze kierując się większą łagodnością.
12k
Tak
to Haman, syn Hammedaty, <Macedończyk>, co prawda, obcy pokrewieństwu
perskiemu i bardzo daleki od naszej dobroci, znalazł u nas gościnę i spotkał
się do tego stopnia z życzliwością,
12l
którą mieliśmy wobec całego ludu, że
nazywali go ojcem naszym i oddawali mu wszyscy pokłon, bo osiągnął drugie
miejsce przy tronie królewskim.
12m
Jednak nie ujarzmił żądzy wielkości, ale
przemyśliwał nad tym, jak by nas pozbawić panowania i życia.
12n
Naszego zaś
wybawcę i stałego dobroczyńcę Mardocheusza i Esterę, wspólniczkę bez skazy
we władzy królewskiej, wraz z całym ich ludem starał się doprowadzić do
zguby podstępnymi, dobrze przemyślanymi sposobami.
12o
Tak spodziewał się,
przez ujarzmienie nas osamotnionych, przenieść panowanie z Persów na
Macedończyków.
12p
My jednak stwierdzamy, że Żydzi wydani na zagładę przez
tego trzykroć zbrodniczego człowieka nie są złoczyńcami, lecz rządzą się
najbardziej sprawiedliwymi prawami,
12q
i że są synami najwyższego, żywego
Boga, który dobrze kierując zarówno nami, jak też i naszymi przodkami,
królestwo nasze najlepiej utwierdza.
12r
Dobrze więc zrobicie, jeśli nie
będziecie zważać na listy nadesłane przez Hamana, syna Hammedaty, który za
to, że się tego dopuścił, zawisł na drzewie u bram Suzy, z całym swym domem,
albowiem wszechwładny Bóg bezzwłocznie wymierzył mu wyrok sprawiedliwy.
12s
A odpis tego listu wystawcie na widok publiczny, na każdym miejscu
pozwalając Żydom jawnie posługiwać się ich własnymi prawami. Dopomóżcie im,
aby tych, którzy ich napadną w chwili ucisku, mogli odeprzeć dnia
trzynastego dwunastego miesiąca Adar, w tym samym dniu.
12t
Ten bowiem dzień
wszechwładny Bóg, zamiast na zagładę ludu wybranego, przeznaczył na jego
wesele.
12u
Przeto i wy w liczbie świąt waszych imiennie określonych
obchodźcie ów pamiętny dzień z wszelkimi biesiadami – aby on i teraz, i
potem był dla nas i dla życzliwych Persów pamiątką wybawienia, a dla
spiskujących przeciw nam – przypomnieniem zguby.
12x
Wszelkie zaś miasto czy
okręg, bez wyjątku, który by tego nie spełnił, będzie wydany w gniewie na
pastwę włóczni i ognia i będzie uważany nie tylko za niedostępny dla ludzi,
lecz także za najbardziej wrogi dla zwierząt i ptaków”.

13
Odpis pisma został ogłoszony we wszystkich państwach z mocą prawa,
aby było wiadomo wszystkim ludom, że Żydzi będą gotowi na ten dzień do
pomsty nad nieprzyjaciółmi.
14
Gońcy konni, gońcy królewscy, pędzili
spiesząc się, przynaglani rozkazem króla, a dekret króla został ogłoszony na
zamku w Suzie.
15
Mardocheusz zaś wyszedł od króla w szacie królewskiej z
fioletowej purpury i w białym odzieniu, w koronie złotej i wielkiej, w
płaszczu bisiorowym i szkarłatnym, a miasto Suza cieszyło się i weseliło.
16

Dla Żydów nastało światło i wesele, i radość, i sława.
17
We wszystkich bez
wyjątku państwach i w każdym mieście, w miejscu, dokąd dotarło słowo króla i
jego dekret dla Żydów, była radość i wesele, uczty i dzień zabawy. Wielu
spośród narodów państwa perskiego przechodziło na judaizm, ponieważ padł na
nich strach przed Żydami.

Zostaw wpis