Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezdrasza (Ezd 10)

Stanowcze przeciwdziałanie

1
Gdy Ezdrasz, płacząc i klęcząc przed domem Bożym, modlił się i wyznawał
grzechy, zebrał się dokoła niego bardzo wielki tłum z Izraela: mężczyzn,
kobiet i dzieci, przy czym lud płakał rzewnymi łzami.
2
Wtedy do Ezdrasza
odezwał się Szekaniasz, syn Jechiela z synów Elama, i rzekł: “Myśmy
popełnili przestępstwo przeciw Bogu naszemu, żeśmy wzięli za żony kobiety
obcoplemienne spośród narodów tej krainy. Ale mimo to jest jeszcze nadzieja
dla Izraela.
3
Toteż teraz zobowiążmy się uroczyście przed Bogiem naszym, że
- za radą pana mojego i tych, którzy z szacunkiem odnoszą się do
przykazania Boga naszego – odprawimy wszystkie te żony nasze obcoplemienne i
to, co z nich się narodziło, bo tak postąpić należy według Prawa.
4
Powstań,
gdyż do ciebie ta sprawa należy. My stoimy przy tobie. Bądź odważny i
działaj!”

5
Wtedy powstał Ezdrasz i zaprzysiągł przywódców kapłanów, lewitów i
całego Izraela, by tak postąpili, jak powiedziano. I przysięgli.
6
Potem
odszedł Ezdrasz od domu Bożego i udał się do komnaty Jochanana, syna
Eliasziba, i tam spędził noc: chleba nie jedząc i wody nie pijąc, gdyż
smucił się z wiarołomstwa wygnańców.

7
Następnie ogłoszono w Judzie i Jerozolimie wszystkim wygnańcom, by się
zebrali w Jerozolimie.
8
Jeśli zaś chodzi o każdego, który – wbrew poleceniu
przywódców i starszyzny – w ciągu trzech dni nie przybędzie, to cały dobytek
jego będzie podlegał klątwie, a on wykluczony będzie ze społeczności
powracających z wygnania.
9
I w ciągu owych trzech dni zebrali się wszyscy
mężczyźni z Judy i Beniamina w Jerozolimie dwudziestego dnia miesiąca – był
to miesiąc dziewiąty; i cały lud rozsiadł się na dziedzińcu domu Bożego,
drżąc z powodu sprawy i deszczów.

10
Wtedy powstał kapłan Ezdrasz i rzekł do nich: “Wyście popełnili
przestępstwo, żeście za żony wzięli kobiety cudzoziemskie, powiększając
przez to winę Izraela.
11
A teraz wyznajcie wykroczenie swoje wobec Pana,
Boga ojców waszych, i spełnijcie wolę Jego, mianowicie: odłączcie się od
tych narodów obcych i od kobiet cudzoziemskich!” -
12
I całe zgromadzenie
odpowiedziało głośno: “Według orzeczenia twego powinniśmy postąpić.
13
Ale
lud jest liczny a pora deszczowa, tak że nie można pozostać na dworze; a
sprawa ta – nie na dzień jeden ani dwa, gdyż wielu z nas w tej sprawie
zawiniło.
14
Niech nasi przywódcy zastąpią całą społeczność; i wszyscy w
miastach naszych, którzy wzięli za żony kobiety cudzoziemskie, niech w
ustalonych terminach się zjawią, a z nimi starszyzna poszczególnych miast
wraz z ich sędziami, celem odwrócenia od nas srogiego gniewu Boga naszego z
powodu tej sprawy”.

15
Tylko Jonatan, syn Asahela, i Jachzejasz, syn Tikwy, sprzeciwili się
temu, a Meszullam i lewita Szabbetaj ich poparli. -
16
Natomiast uczynili
tak wygnańcy; i kapłan Ezdrasz dobrał sobie, jako odpowiednich mężów dla
poszczególnych rodów, naczelników ich – i to każdego imiennie. A oni
zasiedli do zbadania tej sprawy pierwszego dnia miesiąca dziesiątego.
17
I
owi mężowie do pierwszego dnia miesiąca pierwszego dokonali wszystkiego w
sprawie tych, którzy wzięli za żony kobiety cudzoziemskie.

Lista winnych

18
I ustalono, że tymi ze stanu kapłańskiego, którzy poślubili kobiety
cudzoziemskie, byli: spośród synów Jozuego, syna Josadaka, i braci jego:
Maasejasz, Eliezer, Jarib i Gedaliasz;
19
oni poręczyli, że odprawią swoje
żony, a ofiarą zadośćuczynienia za ich winę będzie baran;
20
a z synów
Immera: Chanani i Zebadiasz;
21
a z synów Charima: Maasejasz, Eliasz,
Szemajasz, Jechiel i Ozjasz;
22
a z synów Paszchura: Elioenaj, Maasejasz,
Izmael, Netaneel, Jozabad i Elasa.

23
A spośród lewitów: Jozabad, Szimi, Kelajasz, czyli Kelita,
Petachiasz, Juda i Eliezer -
24
A spośród śpiewaków: Eliaszib. A spośród
odźwiernych: Szallum, Telem i Uri.

25
A z Izraela, spośród synów Parosza: Ramiasz, Jizzijasz, Malkiasz,
Mijjamin, Eleazar, Chaszabiasz i Benajasz;
26
a spośród synów Elama:
Mattaniasz, Zachariasz, Jechiel, Abdi, Jeremot i Eliasz;
27
a spośród synów
Zattua: Elioenaj, Eliaszib Mattaniasz, Jeremot, Zabad i Aziza;
28
a spośród
synów Bebaja: Jochanan, Chananiasz, Zabbaj, Atlaj;
29
a spośród synów
Bigwaja: Meszullam, Malluk, Jedajasz, Jaszub, Jiszal, Jeremot;
30
a
spośród synów Pachat-Moaba: Adna, Kelal, Benajasz, Maasejasz, Mattaniasz,
Besalel, Binnuj i Manasses;
31
a spośród synów Charima: Eliezer,
Jiszszijasz, Malkiasz, Szemajasz, Szymon,
32
Beniamin, Malluk, Szemariasz;

33
a spośród synów Chaszuma: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremaj,
Manasses, Szimi;
34
a spośród synów Baniego: Maadaj, Amram i Uel,
35

Benajasz, Bediasz, Kelajasz,
36
Waniasz, Meremot, Eliaszib,
37
Mattaniasz,
Mattenaj i Jaasaj;
38
a spośród synów Binnuja: Szimi,
39
Szelemiasz, Natan
i Adajasz;
40
a spośród synów Zacheusza: Szaszaj, Szaraj,
41
Azarel,
Szelemiasz, Szemariasz,
42
Szallum, Amariasz, Józef;
43
spośród synów Nebo:
Jejel, Mattitiasz, Zabad, Zebina, Jaddaj, Joel, Benajasz.

44
Oni wszyscy wzięli za żony kobiety cudzoziemskie. A byli między nimi
tacy, którzy zgłosili żony i zgłosili synów.

Zostaw wpis