Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezdrasza (Ezd 4)

1
Gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię dla
Pana, Boga izraelskiego,
2
przystąpili do Zorobabela, do Jozuego oraz
przedstawicieli rodów i rzekli do nich: “Chcemy budować z wami, albowiem
czcimy Boga waszego jak wy i Jemu składamy ofiary od czasów Asarhaddona,
króla asyryjskiego, który nas tu sprowadził”. -
3
Lecz Zorobabel, Jozue i
pozostali naczelnicy rodów izraelskich im odpowiedzieli: “Nie wolno wam
razem z nami budować domu dla Boga naszego, ale my sami budować będziemy dla
Pana, Boga izraelskiego, jak nam rozkazał Cyrus, król perski”.
4
I oto
ludność miejscowa tłumiła zapał Judejczyków i odstraszała ich od budowy,
5

i by zamiar ich udaremnić, przekupywano przeciwko nim radców przez cały czas
panowania Cyrusa, króla perskiego, aż do panowania Dariusza, króla
perskiego.

WIADOMOŚCI Z CZASÓW PO ODBUDOWIE ŚWIĄTYNI: TRZY SKARGI NA
ŻYDÓW

Skarga do Kserksesa

6
Za panowania Kserksesa, na początku jego rządów napisano oskarżenie
na mieszkańców Judy i Jerozolimy.

Pierwsza skarga do Artakserksesa

7
A za czasów Artakserksesa Biszelam, Mittredat, Tabeel i pozostali
towarzysze jego wystosowali pismo do Artakserksesa, króla perskiego; litery
tego dokumentu były napisane po aramejsku i ułożony był on po aramejsku.

Druga skarga do Artakserksesa

8
Komendant Rechum i pisarz Szimszaj napisali do króla Artakserksesa
przeciw Jerozolimie list tej treści:
9
“Komendant Rechum, pisarz Szimszaj i
pozostali ich towarzysze: sędziowie, posłowie, pisarze, Persowie, ludzie z
Erek, z Babilonu, z Suzy – to jest Elamici -
10
i reszta narodów, które
uprowadził wielki i dostojny Asnappar i osiedlił je w miastach Samarii i w
reszcie krain transeufratejskich, I dalej”.

11
To jest odpis listu, który oni posłali do niego: “Do króla
Artakserksesa – słudzy twoi, mężowie z Transeufratei. Otóż:
12
Niech król
przyjmie do wiadomości, że Żydzi, którzy od ciebie wyszli i przybyli do nas,
do Jerozolimy, odbudowują to buntownicze i niegodziwe miasto, naprawili mury
i fundamenty domów są założone.
13
Otóż: Niech król przyjmie do wiadomości,
że jeżeli to miasto będzie odbudowane, a mury jego naprawione, to oni
podatku, daniny ani cła nie uiszczą i to w końcu królom przyniesie szkodę.

14
Otóż: Ponieważ mamy obowiązki wobec dworu i nie przystoi nam patrzeć na
ograbianie króla, dlatego posyłamy królowi to powiadomienie.
15
Niech
poszukają w kronikach twoich przodków, a znajdziesz w nich wiadomość, że to
miasto jest miastem buntowniczym, które przynosi królom i prowincjom szkodę,
a rozruchy wznieca się w nim od dawien dawna: dlatego zburzone zostało to
miasto.
16
Powiadamiamy króla, że jeśli to miasto będzie odbudowane, a mury
jego będą naprawione, wtedy działu w Transeufratei mieć nie będziesz”.

Decyzja negatywna i jej wykonanie

17
Król przysłał takie rozstrzygnięcie: “Komendantowi Rechumowi,
pisarzowi Szimszajowi i pozostałym ich towarzyszom, którzy mieszkają w
Samarii i w pozostałych krainach transeufratejskich, pozdrowienie”. I
dalej:
18
“Dokument, któryście nam przysłali, został przede mną w
przekładzie odczytany.
19
Przeze mnie został wydany rozkaz, by szukano. I
znaleziono, że to miasto od dawien dawna przeciwko królom powstaje, a bunt i
rozruchy w nim są wzniecane.
20
I królowie potężni panowali nad Jerozolimą i
rządzili całą Transeufrateą, i odstawiano im podatek, daninę i cło. -
21

Zatem wydajcie zarządzenie, by powstrzymać tych ludzi: to miasto nie ma być
odbudowane, dopóki taki rozkaz nie będzie wydany przeze mnie.
22
A strzeżcie
się, by nie dopuścić się w tym zaniedbania, ażeby nie wzrosła strata na
szkodę królów”.

23
Wtedy – skoro odpis dokumentu króla Artakserksesa został przeczytany
przed komendantem Rechumem, pisarzem Szimszajem i ich towarzyszami – poszli
oni pospiesznie do Żydów w Jerozolimie, by pod groźbą użycia siły zakazać im
dalszej pracy.

DALSZA BUDOWA ŚWIĄTYNI

24
Już kiedyś stanęła praca nad domem Bożym w Jerozolimie i przerwano
ją aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego.

Zostaw wpis