Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezdrasza (Ezd 6)

Odszukanie dokumentu z czasów Cyrusa

1
Wtedy król Dariusz kazał szukać w babilońskiej bibliotece, w której
przechowuje się też skarby.
2
I znaleziono w Ekbatanie, twierdzy w
prowincji Medii, pewien zwój, w którym tak było napisane:

“Zapisek historyczny:

3
W roku pierwszym [panowania] króla Cyrusa tenże król wydał taki
rozkaz:

Sprawa domu Bożego w Jerozolimie:

Dom ten ma być odbudowany jako miejsce dla zabijających ofiary krwawe i
dla składających Bogu ofiary spalane.

Długość jego – sześćdziesiąt łokci, szerokość jego – dwadzieścia łokci,
wysokość jego – trzydzieści łokci;
4
układów z kamienia ciosowego – trzy, i
z drzewa – układ jeden. Koszty będą pokryte ze skarbu królewskiego. -
5

Również złote i srebrne sprzęty domu Bożego, które Nabuchodonozor zabrał ze
świątyni w Jerozolimie i przeniósł do Babilonu, zwróci się, tak że one
powrócą na dawne miejsce do świątyni w Jerozolimie i będą złożone w domu
Bożym”.

Decyzja przychylna i jej wykonanie

6
“Zatem Tattenaju, namiestniku Transeufratei, Sztarboznaju, wraz z
waszymi towarzyszami perskimi w Transeufratei – trzymajcie się z dala od
tego miejsca.
7
Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej
pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu.

8
Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej starszyzny
żydowskiej przy budowie owego domu Bożego, mianowicie: z dochodów
królewskich, płynących z podatku Transeufratei, dokładnie bez zawieszenia
mają być owym mężom wypłacone koszty.
9
A jeśli potrzeba też cielców,
baranów i jagniąt na całopalenia dla Boga niebios – oprócz pszenicy, soli,
wina i oliwy – według żądania kapłanów w Jerozolimie, ma im to być
niechybnie co dzień dostarczane,
10
aby oni składali miłe ofiary Bogu
niebios i modlili się za życie za życie króla i jego synów. -
11
I wydaję
rozporządzenie: Jeśli ktoś przekroczy ten rozkaz, to z domu jego wyrwana
będzie belka, a on zawiśnie do niej przybity, dom zaś jego za to będzie
zamieniony na rumowisko.
12
A Bóg, który tam zgotował przybytek dla Imienia
swego, niech wraz z ludem straci każdego króla, który ośmieliłby się
przeciwdziałać, burząc ten dom Boży w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydałem ten
rozkaz: niech będzie on dokładnie wykonany”.

13
Wtedy dokładnie tak, jak rozporządził król Dariusz, postąpili
Tattenaj, namiestnik Transeufratei, Sztarboznaj i ich towarzysze.
14
A
starszyzna żydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Aggeusza proroka
i Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, zgodnie z
rozkazem Boga izraelskiego i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza – oraz
Artakserksesa, króla perskiego.
15
I dom ten był gotowy na dwudziesty
trzeci dzień miesiąca Adar – był to rok szósty panowania króla Dariusza.

Poświęcenie świątyni

16
I Izraelici: kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie
obchodzili poświęcenie tego domu Bożego.
17
I na poświęcenie tego domu
Bożego ofiarowali: sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako
ofiarę przebłagalną za całego Izraela – dwanaście kozłów według liczby
pokoleń izraelskich.
18
I do służby Bożej w Jerozolimie ustanowili kapłanów
według ich oddziałów, a lewitów według ich ugrupowań, zgodnie z przepisem
księgi Mojżeszowej.

Pascha

19
Czternastego dnia miesiąca pierwszego wysiedleńcy obchodzili
Paschę.
20
Lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się; wszyscy oni byli
teraz czyści i zabili [baranki na] Paschę dla wszystkich wysiedleńców, dla
braci swoich kapłanów i dla siebie.
21
I spożyli Paschę Izraelici, którzy
wrócili z wygnania, oraz wszyscy, którzy od nieczystości narodów tego kraju
odwrócili się ku nim, by szukać Pana, Boga izraelskiego.
22
I przez siedem
dni radośnie obchodzili Święto Przaśników, gdyż Pan rozradował ich,
zwracając serce króla Aszszuru ku nim, by ich wspierał przy pracy około
domu Boga, Boga izraelskiego.

Zostaw wpis