Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezdrasza (Ezd 7)

DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA

Powrót Ezdrasza do ojczyzny

1
Po tych wydarzeniach wystąpił za panowania Artakserksesa, króla perskiego,
Ezdrasz, syn Serajasza, syna Azariasza, syna Chilkiasza,
2
syna Szalluma,
syna Sadoka, syna Achituba,
3
syna Amariasza, syna Azariasza, syna
Jochanana, syna Azariasza, syna Achimaasa, syna Sadoka, syna Achituba, syna
Amariasza, syna Merajota,
4
syna Zerachiasza, syna Uzzjego, syna Bukkiego,
5

syna Abiszuy, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna Aarona arcykapłana.

6
Ten to Ezdrasz wyszedł z Babilonu; a był on uczonym, biegłym w Prawie
Mojżeszowym, które nadał Pan, Bóg izraelski. A ponieważ ręka Pana, Boga
jego, nad nim czuwała, spełnił mu król wszelkie jego życzenia.
7
Wyszła
również w siódmym roku [panowania] króla Artakserksesa gromada Izraelitów,
kapłanów, lewitów, śpiewaków, odźwiernych i niewolników świątyni do
Jerozolimy.

8
I przybył Ezdrasz do Jerozolimy w miesiącu piątym – był to siódmy rok
[panowania] tego króla:
9
albowiem pierwszego dnia miesiąca pierwszego
nastąpił początek podróży z Babilonu, a pierwszego dnia miesiąca piątego
przybył Ezdrasz do Jerozolimy, ponieważ łaskawa ręka Boga jego nad nim
czuwała.
10
Ezdrasz bowiem mocno postanowił badać i wykonywać Prawo Pańskie
oraz uczyć w Izraelu ustawy i ładu.

Pełnomocnictwa Ezdrasza

11
A oto odpis dokumentu, który król Artakserkses wręczył Ezdraszowi,
kapłanowi i uczonemu, znawcy słów przykazań Pana i Jego ustaw dla Izraela.

12
“Artakserkses, król królów, Ezdraszowi, kapłanowi, znawcy Prawa
Boga niebios. – Załatwiono. – Otóż:
13
Przeze mnie został wydany rozkaz:
Każdy z narodu izraelskiego, z kapłanów jego i lewitów w moim państwie,
który ma zamiar iść z tobą do Jerozolimy, niech idzie.
14
Albowiem przez
króla i jego siedmiu radców jesteś wysłany, by na podstawie Prawa Boga
twego, które posiadasz, zbadać stosunki w Judzie i w Jerozolimie
15
oraz by
zanieść srebro i złoto, jakie król i radcy jego dobrowolnie złożyli Bogu
izraelskiemu, którego przybytek jest w Jerozolimie
16
wraz z całym srebrem i
złotem, jakie w całej prowincji Babel otrzymasz, razem z darowizną ludu i
kapłanów, którą oni dobrowolnie ofiarują dla domu Boga swego w Jerozolimie.

17
Przeto za te pieniądze uczciwie zakupisz cielców, baranów, jagniąt oraz
należne ofiary z pokarmów i płynów, aby je złożyć na ołtarzu domu Boga
waszego w Jerozolimie.
18
A co ty i bracia twoi zechcecie uczynić z resztą
srebra i złota, to czyńcie zgodnie z wolą Boga waszego.
19
I sprzęty, które
przekazuje się tobie dla [sprawowania] kultu w domu Boga twojego, oddaj
przed Bogiem w Jerozolimie.
20
A resztę kosztów na dom Boga twego, jakie
wypadnie ci pokryć, pokryjesz ze skarbu królewskiego.
21
I przeze mnie,
króla Artakserksesa, został wydany rozkaz do wszystkich skarbników w
Transeufratei: “Wszystko, czego od was żądać będzie kapłan Ezdrasz, znawca
Prawa Boga niebios, ma być dokładnie wykonane -
22
aż do stu talentów
srebra, stu kor pszenicy, stu bat wina, stu bat oliwy, a soli bez
ograniczenia.
23
Wszystko, co jest z rozkazu Boga niebios, ma być gorliwie
dla domu Boga niebios wykonane, aby nie rozgorzał gniew na państwo króla i
jego synów.
24
Również ogłasza się wam: O ile chodzi o wszystkich kapłanów,
lewitów, śpiewaków, odźwiernych, niewolników świątyni i sługi tego domu
Bożego, to nie wolno na nich nakładać podatku, daniny ani cła”.
25
A ty,
Ezdraszu, ustanów według mądrego Prawa Boga twojego, które posiadasz,
urzędników i sędziów, którzy sądzić będą cały lud w Transeufratei, to jest
wszystkich, którzy znają Prawo Boga twojego; a tych, którzy nie znają,
macie pouczyć.
26
I każdy, kto nie wykona Prawa Boga twojego albo rozkazu
królewskiego, będzie niechybnie skazany na śmierć albo na wygnanie, albo na
karę pieniężną, albo na więzienie”.

27
Uwielbiony niech będzie Pan, Bóg ojców naszych, który tak
pokierował umysłem króla, by uświetnić dom Pański w Jerozolimie,
28
i który
u króla, radców jego i wszystkich możnych dostojników królewskich zjednał mi
życzliwość. A ja, ponieważ ręka Pana, Boga mojego, nade mną czuwała,
nabrałem otuchy i zgromadziłem naczelników Izraela, by poszli ze mną.

Zostaw wpis