Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezdrasza (Ezd 8)

Organizowanie podróży

1
Oto naczelnicy rodowi tych mężów, którzy za panowania króla Artakserksesa
wyszli ze mną z Babilonu, oraz ich rodowód:
2
z synów Pinchasa: Gerszom; z
synów Itamara: Daniel; z synów Dawida: Chattusz,
3
syn Szekaniasza; z synów
Parosza: Zachariasz, z którym zapisanych było stu pięćdziesięciu mężczyzn;
4

z synów Pachat-Moaba: Elioenaj, syn Zerachiasza, a z nim dwustu mężczyzn;
5

z synów Zattua: Szekaniasz, syn Jachaziela, a z nim trzystu mężczyzn;
6
z
synów Adina: Ebed, syn Jonatana, a z nim pięćdziesięciu mężczyzn;
7
z synów
Elama: Izjasz, syn Ataliasza, a z nim siedemdziesięciu mężczyzn;
8
z synów
Szefatiasza: Zebadiasz, syn Mikaela, a z nim osiemdziesięciu mężczyzn;
9
z
synów Joaba: Obadiasz, syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu mężczyzn;
10

z synów Baniego: Szelomit, syn Josifiasza, a z nim stu sześćdziesięciu
mężczyzn;
11
z synów Bebaja: Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu
ośmiu mężczyzn;
12
z synów Azgada: Jochanan, syn Hakkatana, a z nim stu
dziesięciu mężczyzn;
13
z synów Adonikama ostatni, a oto ich imiona:
Elifelet, Jejel i Szemajasz, a z nimi sześćdziesięciu mężczyzn,
14
i z synów
Bigwaja: Utaj, syn Zabbuda, a z nim siedemdziesięciu mężczyzn.

15
I zebrałem ich nad rzeką płynącą ku Ahawa. I gdy tam przez trzy dni
obozowaliśmy, stwierdziłem obecność tylko ludu i kapłanów, lecz nie
znalazłem tam żadnego lewity.
16
Toteż wyprawiłem Eliezera, Ariela,
Szemajasza, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zachariasza i Meszullama
jako naczelników doświadczonych
17
i skierowałem ich do Iddo, naczelnika w
miejscowości Kasifia, i przez nich kazałem powiedzieć Iddo i braciom jego,
osiadłym w miejscowości Kasifia, by sprowadzili nam sługi dla domu Boga
naszego.
18
I ponieważ łaskawa ręka Boga naszego czuwała nad nami,
przyprowadzili nam męża mądrego spośród synów Machliego, syna Lewiego, syna
Izraela, mianowicie Szerebiasza wraz z synami jego i braćmi: osiemnaście
osób;
19
dalej, Chaszabiasza, a z nim, spośród synów Merariego: brata jego
Izajasza i ich synów: dwadzieścia osób;
20
a spośród niewolników świątyni,
których Dawid i książęta dali na posługę lewitom, osób dwieście dwadzieścia.
Wszyscy oni zostali spisani imiennie.

Ostatnie przygotowania do podróży

21
I tam – nad rzeką Ahawą – ogłosiłem post, byśmy się umartwili przed
Bogiem naszym, celem uproszenia od Niego szczęśliwej drogi dla nas, dla
dzieci naszych i dla całego dobytku naszego.
22
Wstydziłem się bowiem prosić
króla o siłę zbrojną i jazdę, by w drodze nas ratowała od nieprzyjaciela;
natomiast powiedzieliśmy królowi: “Ręka Boga naszego czuwa łaskawie nad
wszystkimi, którzy do Niego się zwracają, a srogi gniew Jego kieruje się
przeciw wszystkim, którzy od Niego odchodzą”.
23
Pościliśmy więc i
błagaliśmy Boga naszego o to, i dał się nam uprosić.

24
Wtedy wydzieliłem spośród przywódców kapłanów: dwunastu; dalej,
Szerebiasza i Chaszabiasza, a z nimi spośród braci ich – dziesięciu,
25
i
odważyłem im srebro, złoto i sprzęty, ową darowiznę dla domu Boga naszego,
którą ofiarowali: król, radcy jego, książęta jego i cały tam obecny Izrael.

26
I odważyłem im sześćset pięćdziesiąt talentów srebra i sto sprzętów
srebrnych, każdy po dwa talenty; sto talentów złota,
27
pucharów złotych
dwadzieścia, każdy po tysiąc darejków, i sprzętów ze wspaniałego złocistego
spiżu: dwa – przedmioty cenne jak złoto.
28
I powiedziałem im: “Wyście
poświęceni dla Pana i te sprzęty są poświęcone, i to srebro, i złoto jest
darowizną dla Pana, Boga ojców naszych.
29
Strzeżcie tego pilnie, aż
odważycie to przed przywódcami kapłanów i lewitów oraz przed przywódcami
rodów izraelskich w Jerozolimie, w komnatach domu Pańskiego”.
30
Wtedy
kapłani i lewici odebrali odważone srebro, złoto i sprzęty, aby je przynieść
do Jerozolimy, do domu Boga naszego.

Podróż i przybycie do Jerozolimy

31
I od rzeki Ahawy wyruszyliśmy dwunastego dnia miesiąca pierwszego,
aby się udać do Jerozolimy. A ręka Boga naszego czuwała nad nami i On
uchronił nas w drodze od wrogów i rozbójników.

32
Gdyśmy przybyli do Jerozolimy, wypoczywaliśmy tam przez trzy dni.
33

Czwartego dnia w domu Boga naszego odważono srebro, złoto i sprzęty; te
przedmioty – w obecności Eleazara, syna Pinchasa, jak i lewitów: Jozabada,
syna Jozuego, i Noadiasza, syna Binnuja – zostały przekazane kapłanowi
Meremotowi, synowi Uriasza -
34
w całości według liczby i wagi; równocześnie
zostało spisane wszystko, co odważono.

35
Powracający z niewoli wygnańcy złożyli Bogu Izraela jako całopalenia:
dwanaście cielców za całego Izraela, dziewięćdziesiąt sześć baranów,
siedemdziesiąt dwa jagnięta, dwanaście kozłów za grzech – to wszystko jako
całopalenie dla Pana.
36
I wręczyli rozporządzenia króla satrapom królewskim
i namiestnikom Transeufratei, a ci udzielili pomocy ludowi oraz domowi
Bożemu.

Zostaw wpis