Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 18)

Odpowiedzialność osobista, nie dziedziczna

1
Pan skierował do mnie te słowa:
2
“Z jakiego powodu powtarzacie między
sobą tę przypowieść o ziemi izraelskiej:
Ojcowie jedli zielone winogrona,
a zęby ścierpły synom?

3
Na moje życie – wyrocznia Pana Boga. Nie będziecie więcej powtarzali tej
przypowieści w Izraelu.
4
Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak
osoba syna. Są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła.

5
Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości,
6

kto nie jada mięsa z krwią i oczu nie podnosi ku bożkom domu Izraela, nie
bezcześci żony bliźniego, nie zbliża się do żony w okresie jej nieczystości,

7
nie krzywdzi nikogo, zwraca zastaw dłużnikowi, nie popełnia rozboju,
łaknącemu udziela swego chleba, nagiego przyodziewa szatą,
8
nie uprawia
lichwy, nie żąda odsetek, odsuwa swą rękę od nieprawości, sprawiedliwie
rozsądza między jednym człowiekiem a drugim,
9
stosuje się do moich ustaw i
zachowuje wiernie moje przykazania, postępując uczciwie – ten na pewno żyć
będzie – wyrocznia Pana Boga.

10
Lecz jeśliby zrodził syna gwałtownika i rozlewającego krew, winnego
jednej z tych [zbrodni] -
11
choć sam żadnej z nich nie popełnił – syna,
który jadł mięso z krwią, syna, który bezcześcił żonę swego bliźniego,
12

uciskał biednego i potrzebującego, popełniał rozboje, nie oddawał zastawu,
podnosił oczy ku bożkom, dopuszczał się obrzydliwości,
13
uprawiał lichwę i
żądał odsetek – ten nie będzie żył, bo popełnił wszystkie te bezeceństwa.
Ten na pewno umrze, a [odpowiedzialność] za krew jego spadnie na niego
samego.

14
Natomiast gdyby zrodził syna, który by widział wszystkie grzechy
popełniane przez swego ojca i uląkł się, a nie naśladował go w nich,
15
a
więc nie jadał mięsa z krwią, nie podnosił oczu ku bożkom izraelskim, nie
bezcześcił żony bliźniego,
16
nie uciskał nikogo, nie zwlekał z płaceniem
długów, nie popełniał gwałtów, łaknącemu udzielał chleba, przyodziewał
nagiego,
17
odwracał rękę od zła, nie uprawiał lichwy, nie żądał odsetek,
wypełniał moje nakazy i postępował według moich ustaw: ten nie umrze
skutkiem wykroczeń swego ojca, ale żyć będzie.
18
A ponieważ ojciec jego był
gwałtownikiem, dopuszczał się grabieży i nie postępował dobrze pośród mego
ludu, dlatego on sam umrze z powodu swojej nieprawości.
19
Wy zaś mówicie:
“Dlaczego syn nie odpowiada za winy swego ojca?” Ależ syn postępował według
prawa i sprawiedliwości, zachowywał wszystkie moje ustawy i postępował
według nich, a więc powinien żyć.
20
Umrze tylko ta osoba, która grzeszy.
Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca ani ojciec – za winę
swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek
zaś występnego na niego spadnie.

21
A jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał,
a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i
sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze:
22
nie będą mu poczytane wszystkie
grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką
postępował.
23
Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego – wyrocznia
Pana Boga – a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?

24
A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał
zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy
taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu
poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu,
który popełnił.
25
Wy mówicie: “Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”.
Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny,
czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?
26
Jeśli sprawiedliwy
odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z
powodu grzechów, które popełnił.
27
A jeśli bezbożny odstąpił od
bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości,
to zachowa duszę swoją przy życiu.
28
Zastanowił się i odstąpił od
wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie,
a nie umrze.

29
A jednak Izraelici mówią: “Sposób postępowania Pana nie jest
słuszny”. Czy mój sposób postępowania nie jest słuszny, domu Izraela, czy to
nie wasze postępowanie jest przewrotne?
30
Dlatego, domu Izraela, będę was
sądził, każdego według jego postępowania – wyrocznia Pana Boga. Nawróćcie
się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były
sposobnością do przewiny.
31
Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy,
któreście popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego
ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela?
32
Ja nie mam żadnego
upodobania w śmierci – wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć
będziecie.

Zostaw wpis