Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 37)

Ożywienie wysuszonych kości

1
Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na
zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości.
2
I polecił
mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo
wiele. Były one zupełnie wyschłe.
3
I rzekł do mnie: “Synu człowieczy, czy
kości te powrócą znowu do życia?” Odpowiedziałem: “Panie Boże, Ty to wiesz”.

4
Wtedy rzekł On do mnie: “Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: “Wyschłe
kości, słuchajcie słowa Pana!”
5
Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po
to, abyście się stały żywe.
6
Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście
obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły
i poznały, że Ja jestem Pan”.
7
I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym
prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się
do siebie.
8
I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra
pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha.
9
I powiedział On
do mnie: “Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha:
Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych
pobitych, aby ożyli”.
10
Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch
wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach – wojsko bardzo, bardzo
wielkie.
11
I rzekł do mnie: “Synu człowieczy, kości te to cały dom
Izraela. Oto mówią oni: “Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po
nas”.
12
Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram
wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju
Izraela,
13
i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów
was wydobędę, ludu mój.
14
Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i
powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i
wykonam” – wyrocznia Pana Boga.

Juda i Izrael utworzą jedno królestwo

15
Pan skierował do mnie te słowa:
16
“Synu człowieczy, weź sobie
kawałek drewna i napisz na nim: “Juda i Izraelici jego sprzymierzeńcami”.
Potem weź sobie inny kawałek drewna i napisz na nim: “Józef, <drewno
Efraima> i cały dom Izraela jego sprzymierzeńcami”.
17
Złącz je z sobą jedno
z drugim w jeden kawałek drewna, tak by w ręku twoim stanowiły jedną całość.

18
A jeśli potem mówić będą do ciebie rodacy: “Czyż nam nie powiesz, co
przez to masz na myśli?”
19
Wtedy powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Oto biorę
drewno Józefa, które jest w ręce Efraima oraz plemion Izraela, jego
sprzymierzeńców, i przykładam je do drewna Judy, i czynię je jednym drewnem
po to, by w ręku moim byli jedno.
20
A drewna, na których będziesz pisał,
będą przed ich oczami w twym ręku.
21
Wtedy powiedz do nich: Tak mówi Pan
Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram
ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju.
22
I uczynię ich
jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi
rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na
dwa królestwa.
23
I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi
kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich
wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś
będę ich Bogiem.

24
Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć
jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania
zachowywać będą i wypełniać.
25
Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze
mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą,
oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze
ich władcą.
26
I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste
przymierze z nimi. <Założę ich i rozmnożę>, a mój przybytek pośród nich
umieszczę na stałe.
27
Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich
Bogiem, oni zaś będą moim ludem.
28
Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem
Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze”.

Zostaw wpis