Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 40)

PIĘKNO I ŚWIETNOŚĆ NOWYCH CZASÓW

Przyszła świątynia

1
W dwudziestym piątym roku naszego wygnania, z początkiem roku, w
dziesiątym dniu miesiąca, w czternaście lat po zdobyciu miasta, właśnie tego
dnia spoczęła na mnie ręka Pana, i zaprowadził mnie On
2
w Bożym widzeniu do
kraju Izraela oraz postawił mnie na pewnej bardzo wysokiej górze, a na niej
na wprost mnie było coś, jakby budowa jakiegoś miasta.
3
Zaprowadził mnie
tam i oto ukazał się wtedy mąż, który miał wygląd, jakby był z brązu; miał
on lniany sznur w ręce oraz mierniczy pręt. Stał on przy bramie.
4
I rzekł
do mnie ów mąż: “Synu człowieczy, popatrz oczami i przysłuchaj się uszami, i
dokładnie uważaj na to, co będę ci ukazywać, albowiem zostałeś tu
przyprowadzony po to, abyś to widział. Oznajmij domowi Izraela wszystko, co
zobaczysz”.

Mur zewnętrzny

5
I oto: mur otaczał od zewnątrz świątynię wokoło, a w ręku męża był
mierniczy pręt długi aż na sześć łokci, liczony po łokciu i po jednej
piędzi, i mierzył grubość budowy: jeden pręt, a wysokość także jeden pręt.

Przedsionek wschodni

6
Potem udał się ku bramie, zwróconej ku wschodowi, i wszedłszy po
stopniach, zmierzył próg bramy: jeden pręt szerokości.
7
I wnęka: jeden pręt
długości i jeden pręt szerokości, a filar pomiędzy wnękami: pięć łokci oraz
próg bramy po stronie przedsionka bramy od wewnątrz: jeden pręt.
8
<I
zmierzył przedsionek bramy w kierunku domu: jeden pręt>.
9
I zmierzył
przedsionek bramy: osiem łokci, oraz filary: dwa łokcie.
10
Wnęki bramy w
kierunku wschodnim: trzy z tej strony i trzy z tamtej strony, wszystkie trzy
tej samej miary, i filary tej samej miary, tak z jednej jak i z drugiej
strony.
11
I zmierzył szerokość wejścia przez bramę: dziesięć łokci,
głębokość bramy: trzynaście łokci.
12
Przed wnękami była przegroda po
jednym łokciu z jednej i z drugiej strony, każda wnęka zaś miała sześć łokci
z jednej i z drugiej strony.
13
Potem zmierzył bramę od dachu wnęki do
dachu drugiego, szerokość – dwadzieścia pięć łokci od drzwi do drzwi.
14

Zmierzył także przedsionek: dwadzieścia łokci. Przedsionek [otaczał] wokoło
bramę.
15
Od strony przedniej wejścia przez bramę do przedniej strony bramy
ku środkowi: pięćdziesiąt łokci.
16
I okratowane okna były dokoła przy
wnękach oraz przy ich filarach ku wnętrzu i tak samo były okna dokoła
przedsionka ku wnętrzu, a na filarach były ozdoby w kształcie palm z jednej
i z drugiej strony.

Dziedziniec zewnętrzny

17
Potem zaprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny, i oto były tam cele
oraz [kamienna] posadzka na dziedzińcu wokoło: trzydzieści cel było na
posadzce.
18
Bruk kamienny znajdował się na bok od bramy odpowiednio do
głębokości bramy, był to dolny bruk kamienny.
19
I zmierzył szerokość
dziedzińca od strony przedniej bramy dolnej aż do przedniej strony
wewnętrznej bramy z zewnątrz: sto łokci.

Przedsionek północny

20
[Potem zaprowadził mnie ku stronie północnej], oto była tam brama,
której przednia strona zwrócona była ku północy, ku dziedzińcowi
zewnętrznemu; zmierzył jej długość i jej szerokość.
21
Miała trzy wnęki z
jednej strony i trzy wnęki z drugiej; jej filary i jej przedsionek były
odpowiednie do rozmiarów pierwszej bramy: pięćdziesiąt łokci długie i
dwadzieścia pięć szerokie.
22
A jej okna oraz jej przedsionek wraz z
ozdobami w kształcie palm były takie, jak przy bramie, której strona
przednia zwrócona była ku wschodowi. Wstępowało się wzwyż po siedmiu
stopniach, naprzeciw których był przedsionek.
23
Naprzeciwko bramy północnej
była brama dziedzińca wewnętrznego, taka jak przy bramie wschodniej, i
zmierzył od bramy do bramy: sto łokci.

Przedsionek południowy

24
Potem zaprowadził mnie na południe, i oto była tam brama zwrócona ku
południowi, i zmierzył jej filary oraz jej przedsionek: posiadały te same
rozmiary.
25
Miała ona, jak również jej przedsionek, okna wokoło, w równej
liczbie co poprzednie: pięćdziesiąt łokci wynosiła długość i dwadzieścia
pięć łokci szerokość.
26
Dojście do niej było po siedmiu stopniach,
naprzeciw których był jej przedsionek; miała ozdoby w kształcie palm na
filarach po obydwu stronach.
27
Była też tam brama do dziedzińca
wewnętrznego, zwrócona na południe; zmierzył w kierunku południowym od
jednej strony do drugiej: sto łokci.

Dziedziniec wewnętrzny. Przedsionek południowy

28
Następnie zaprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny przy bramie
południowej, i zmierzył bramę południową, miała ona te same rozmiary.
29
A
wnęki jej oraz filary i przedsionek miały te same rozmiary; miała ona
również okna wokoło, tak samo jak przedsionek: pięćdziesiąt łokci wynosiła
długość, a dwadzieścia pięć łokci szerokość.
30
<Przedsionki wokoło miały
dwadzieścia pięć łokci długości i pięć łokci szerokości>.
31
Jej przedsionek
leżał jednak przy zewnętrznym dziedzińcu: na jej filarach były ozdoby w
kształcie palm, a wejście do niej miało osiem stopni.

Przedsionek wschodni

32
I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec po stronie wschodniej, i
zmierzył bramę; były to te same rozmiary.
33
A jej wnęki i filary, i
przedsionek odpowiadały tym rozmiarom. I okna miała ona, jak też
przedsionek, wokoło. Długość wynosiła pięćdziesiąt łokci, a szerokość
dwadzieścia pięć łokci.
34
Przedsionek jej leżał przy zewnętrznym
dziedzińcu, ozdoby w kształcie palm były na jej filarach z jednej i drugiej
strony, a wejście do niej miało osiem stopni.

Przedsionek północny

35
Następnie zaprowadził mnie ku bramie północnej i zmierzył ją: były to
te same wymiary.
36
Miała ona swe wnęki oraz filary i przedsionek, i okna
wokoło – pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości.
37

Jej przedsionek prowadził na zewnętrzny dziedziniec, i ozdoby w kształcie
palm były na jej filarach z jednej i drugiej strony, a wejście do niej miało
osiem stopni.

Portyki i dziedziniec wewnętrzny

38
Był tam portyk, wejście do niego było przy filarach bram. Tam to
płukano żertwy całopalne.
39
A w przedsionku bramy były dwa stoły po jednej
i dwa stoły po drugiej stronie po to, by na nich zabijać żertwy całopalne,
zadośćuczynne i przebłagalne.
40
A na stronie zewnętrznej, przy wejściu do
bramy północnej, były dwa stoły, a po stronie drugiej przedsionka przy
bramie były również dwa stoły;
41
cztery stoły tu i cztery stoły tam po
bokach bramy, czyli osiem stołów, na których zabijano żertwy.
42
I cztery
stoły do ofiary całopalenia były tam z ciosowych kamieni, długie na półtora
łokcia i wysokie na jeden łokieć; na nich kładziono sprzęt do zabijania
żertw na całopalenia i ofiary.
43
A wokoło wewnątrz przymocowane było
obrzeże szerokie na piędź, na stołach zaś leżało mięso ofiarne.

44
<Potem wprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny>. Poza bramą
wewnętrzną były dwie cele na dziedzińcu wewnętrznym, jedna po boku bramy
północnej, a przednia jej strona skierowana była ku południowi, i jedna po
boku bramy południowej, a przednia jej strona skierowana była ku północy.
45

I rzekł do mnie: “Ta cela, której przednia strona skierowana jest ku
południowi, jest przeznaczona dla kapłanów pełniących służbę przy świątyni.

46
A cela, której przednia strona skierowana jest ku północy, jest
przeznaczona dla kapłanów pełniących służbę przy ołtarzu. Właśnie synowie
Sadoka, spośród synów Lewiego, mają prawo zbliżać się do Pana, aby Mu
służyć”.
47
I zmierzył dziedziniec. Był to kwadrat sto łokci długi i sto
łokci szeroki, a ołtarz stał przed świątynią.

Część właściwej świątyni

48
Potem wprowadził mnie do przedsionka świątyni i zmierzył filar
przedsionka: pięć łokci z jednej i pięć łokci z drugiej strony; brama była
szeroka na czternaście łokci, a boki bramy miały trzy łokcie z jednej strony
i trzy łokcie z drugiej.
49
Długość przedsionka wynosiła dwadzieścia łokci,
a szerokość dwanaście łokci. Wstępowało się do niego po dziesięciu
stopniach. A kolumny były obok filarów, jedna z jednej, druga zaś z drugiej
strony.

Zostaw wpis