Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Izajasza (Iz 8)

Podwójny znak klęski dla kraju

1
Pan powiedział do mnie: “Weź sobie wielką tabliczkę i napisz na niej
zwykłymi literami: Maher-Szalal-Chasz-Baz.
2
Następnie znajdź mi świadków
godnych zaufania: kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberekiasza!” -
3

Zbliżyłem się też do prorokini. Ona poczęła i porodziła syna. I rzekł mi
Pan: “Nazwij go imieniem Maher-Szalal-Chasz-Baz,
4
bo zanim chłopiec nauczy
się wymawiać “tata” i “mama”, zaniosą bogactwa Damaszku i łupy z Samarii
przed króla asyryjskiego”.

Nagana za brak ufności Judy do Boga

5
Ponownie Pan przemówił do mnie tymi słowami:

6
“Ponieważ lud ten wzgardził wodą Siloe,
co płynie łagodnie,
a drży przed Resinem i przed synem Remaliasza,

7
dlatego: Oto Pan sprawia, że wzbierają przeciw niemu
wody Rzeki gwałtowne i obfite –
<król asyryjski i cała jego chwała> –
i wtargną do wszystkich jej łożysk,
i przekroczą wszystkie jej strome brzegi;

8
i wedrą się do Judy, zatopią i przeleją się,
aż sięgną po szyję.
Jej skrzydła będą rozpostarte
na całą szerokość twej ziemi, o Emmanuelu!

Biada najeźdźcom

9
Dowiedzcie się, ludy, będziecie zgniecione!
Wszystkie krańce ziemi, słuchajcie:
Przypaszcie broń, będziecie zgniecione!
Przypaszcie broń, będziecie zgniecione!

10
Opracujcie plan, a będzie udaremniony.
Wydajcie rozkaz, a nie nabierze mocy,
albowiem z nami Bóg”.

Plany Boże

11
Zaiste, tak wyrzekł Pan do mnie,
gdy Jego ręka mocno mnie ujęła,
by mnie odwrócić od postępowania
drogą tego ludu:

12
“Nie nazywajcie spiskiem wszystkiego,
co ten lud nazywa spiskiem;
i nie lękajcie się, czego on się lęka,
ani się nie bójcie!

13
Pan Zastępów – Jego za Świętego miejcie;
On jest Tym, którego się lękać macie
i który was winien bojaźnią przejmować.

14
On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się
dla obu domów Izraela;
pułapką i sidłem
dla mieszkańców Jeruzalem.

15
Wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije,
będą usidleni i w niewolę wzięci”.

Oświadczenie Izajasza dane uczniom

16
Zamykam świadectwo i pieczętuję pouczenie
wśród moich uczniów.

17
Oczekuję Pana, który ukrywa swe oblicze
przed domem Jakuba, i w Nim pokładam nadzieję.

18
Oto ja i dzieci moje, które mi dał Pan,
stanowimy wieszcze znaki w Izraelu
od Pana Zastępów, co na górze Syjon przebywa.

19
Gdy zaś wam powiedzą: “Radźcie się wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy
szepcą i mruczą [zaklęcia]. Czyż lud nie powinien radzić się swoich bogów?
Czy nie powinien pytać umarłych o los żywych?” -
20
“Do objawienia i do
świadectwa!” Jeśli nie będą mówić zgodnie z tym hasłem, to nie mam dla nich
jutrzenki.

Pochód ludu w ciemnościach

21
A będzie się on błąkał w kraju uciśniony i wygłodzony;
a kiedy zazna głodu i wpadnie we wściekłość,
zacznie przeklinać swego króla i swego Boga;
podniesie oczy w górę,

22
potem popatrzy na ziemię:
a oto tylko utrapienie i ciemności,
i przygniatająca noc!
Ale mrok będzie rozpędzony.
23a
Bo nie [zawsze] będzie miał ciemności

ten kraj, który cierpi ucisk.

Objawienie się Zbawcy, Księcia Pokoju

23b
W dawniejszych czasach upokorzył [Pan]
krainę Zabulona i krainę Neftalego,
za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza,
wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.

Zostaw wpis