Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 33)

Dalsze zapowiedzi odnowienia

1
Powtórnie skierował Pan słowo do Jeremiasza, gdy ten był jeszcze uwięziony
w wartowni.
2
“To mówi Pan, który stworzył ziemię i ukształtował ją, nadając
jej trwałość – wyrocznia Pana.
3
Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci
rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz.
4
To bowiem mówi Pan, Bóg
Izraela, o domach tego miasta, o domach królów judzkich, które zostaną
zniszczone, o wałach i mieczach:
5
Idą walczyć z Chaldejczykami, by napełnić
miasto zwłokami ludzi, których zabiję w przystępie swego gniewu. Zakryłem
bowiem swe oblicze przed tym miastem na skutek całej ich nieprawości.
6
Oto
podniosę je odnowione, uleczę i uzdrowię ich oraz objawię im obfity pokój i
bezpieczeństwo.
7
I odmienię los Judy i los Izraela, odbudowując ich jak
przedtem.
8
Oczyszczę ich ze wszystkich grzechów, jakimi wykroczyli przeciw
Mnie, i odpuszczę wszystkie ich występki, którymi zgrzeszyli przeciw Mnie i
wypowiedzieli Mi posłuszeństwo.
9
Jerozolima zaś będzie radością, chwałą i
dumą wśród wszystkich narodów ziemi, które usłyszą o dobrodziejstwach,
jakie jej wyświadczyłem. Będą się one lękać i drżeć wobec wszelkich
przejawów dobroci i pomyślności, jaką jej dałem.

10
To mówi Pan: Na tym miejscu, o którym mówicie: “Jest to pustkowie bez
ludzi i bez trzody” – w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy,
opuszczonych, bezludnych, niezamieszkałych i bez trzody rozlegnie się
jeszcze
11
głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i oblubienicy, głos
tych, co mówią, składając ofiary dziękczynne w domu Pańskim: “Wychwalajmy
Pana Zastępów, bo dobry jest Pan, bo na wieki Jego łaskawość”. Odmienię
bowiem los tego kraju na taki, jaki był przedtem – mówi Pan.

12
To mówi Pan Zastępów: W miejscu tym opuszczonym, bezludnym i bez
trzody i we wszystkich jego miastach będzie znów schronisko dla pasterzy,
pędzących trzodę do legowiska.
13
W miastach górskich, w miastach nizinnych,
w miastach Negebu, w ziemi Beniamina, w okolicach Jerozolimy i w miastach
judzkich znów będą stada przechodzić przez ręce tego, który je liczy – mówi
Pan.

Obietnice Pańskie dla dynastii Dawidowej

14
Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy wypełnię pomyślną
zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.
15
W
owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe;
będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi.

16
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała
bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: “Pan naszą
sprawiedliwością”.
17
To bowiem mówi Pan: Nie zabraknie Dawidowi potomka
zasiadającego na tronie domu Izraela.
18
Kapłanom-lewitom zaś nie zabraknie
człowieka, który by stał przede Mną, by spalać ofiary z pokarmów i zabijać
żertwy po wszystkie dni”.

19
Pan skierował słowo do Jeremiasza:
20
“To mówi Pan: Jeżeli możecie
złamać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, tak że nie nastąpi
ani dzień, ani noc w swoim właściwym czasie,
21
to może być także zerwane
moje przymierze z moim sługą Dawidem, by nie miał syna zasiadającego jako
król na jego tronie, i z moimi sługami, kapłanami-lewitami.
22
Jak
niezliczone są zastępy niebieskie, niezmierzony piasek morski, tak samo
pomnożę potomstwo sługi mojego, Dawida, i moich sług, lewitów”.

23
Pan skierował do Jeremiasza następujące słowo:
24
“Czy nie
zauważyłeś, co ten lud mówi: “Pan odrzucił dwie rodziny, które wybrał”. Tak
więc gardzą moim ludem, jak gdyby już nie był narodem dla nich.
25
To mówi
Pan: Jeżeli nie istnieje moje przymierze z dniem i nocą, jeśli nie ustaliłem
praw nieba i ziemi,
26
wtedy [rzeczywiście] odrzucę potomstwo Jakuba i
Dawida, mojego sługi, tak że nie wezmę z jego rodu panujących nad potomkami
Abrahama, Izaaka i Jakuba. Odmienię bowiem ich los i zlituję się nad nimi”.

Zostaw wpis