Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 37)

Wysłannicy Sedecjasza u Jeremiasza

1
W miejsce Jechoniasza, syna Jojakima, władzę objął Sedecjasz. Ustanowił go
królem nad ziemią judzką król babiloński, Nabuchodonozor.
2
Ani on, ani
jego dworzanie, ani lud ziemi nie słuchali słów Pana, jakie im mówił za
pośrednictwem proroka Jeremiasza.

3
Król Sedecjasz posłał Jukala, syna Szelemiasza, i Sofoniasza, syna
Maasejasza, kapłana, do proroka Jeremiasza, by powiedzieli:
4
“Módl się za
nas do Pana, Boga naszego!” Jeremiasz zaś chodził swobodnie wśród ludu;
jeszcze nie wtrącono go do więzienia.
5
Wojsko faraona wyruszyło tymczasem z
Egiptu. Gdy usłyszeli tę nowinę Chaldejczycy oblegający Jerozolimę,
odstąpili od niej.

6
Prorok zaś Jeremiasz otrzymał następujące słowo Pańskie:
7
“To mówi
Pan, Bóg Izraela: Tak powiecie królowi judzkiemu, który was posłał do Mnie
po radę. Oto wojsko faraona, które spieszy wam z pomocą, wróci do swego
kraju, do Egiptu.
8
Chaldejczycy zaś powrócą i podejmą walkę przeciw temu
miastu, zdobędą je i spalą ogniem.
9
To mówi Pan: Nie zwódźcie samych
siebie, powtarzając: “Z pewnością odejdą Chaldejczycy!” Albowiem nie odejdą.

10
Nawet gdybyście pobili całe wojsko Chaldejczyków walczących z wami, tak
że zostałoby z nich jedynie niewielu rannych, to każdy z nich podniósłby się
ze swego namiotu, by wydać to miasto na pastwę ognia”.

Uwięzienie Jeremiasza

11
Tymczasem gdy wojsko chaldejskie odstąpiło od Jerozolimy z powodu
wojska faraona,
12
Jeremiasz chciał wyjść z Jerozolimy i udać się do ziemi
Beniamina, by tam dokonać podziału majątku wśród swoich.
13
Gdy przybył do
Bramy Beniamina, gdzie się znajdował dowódca straży imieniem Jirijjasz, syn
Szelemiasza, syna Chananiasza, ten zatrzymał proroka Jeremiasza, mówiąc:
“Przechodzisz do Chaldejczyków!”
14
Jeremiasz zaś odrzekł: “Nieprawda! Nie
przechodzę do Chaldejczyków”. Ale ten go nie słuchał. Jirijjasz pochwycił
Jeremiasza i zaprowadził przed przywódców.
15
Przywódcy się rozgniewali na
Jeremiasza i bili go, następnie wtrącili do więzienia w domu Jonatana,
kanclerza, który zamienili na więzienie.
16
Jeremiasz więc dostał się do
sklepionego lochu i pozostawał tam przez dłuższy czas.

Sedecjasz interweniuje na rzecz Jeremiasza

17
Następnie posłał król Sedecjasz, by go przyprowadzono. Król wypytywał
się go potajemnie w swoim domu, mówiąc: “Czy masz słowo od Pana?” Jeremiasz
zaś odrzekł: “Mam”. I powiedział: “Będziesz wydany w ręce króla
babilońskiego”.
18
I rzekł Jeremiasz do króla Sedecjasza: “Co zawiniłem
tobie, twoim dworzanom i temu ludowi, że wtrąciliście mnie do więzienia?
19

Gdzie są wasi prorocy, którzy przepowiadali wam: “Nie nadejdzie król
babiloński przeciw wam i przeciw temu krajowi”?
20
Teraz zaś posłuchaj,
proszę, panie mój, królu! Niech błaganie moje cię poruszy! Nie odsyłaj mnie
do domu Jonatana, kanclerza, bym tam nie umarł”.
21
Król Sedecjasz wydał
rozkaz, by trzymano Jeremiasza pod strażą w wartowni by dawano mu po
bochenku chleba dziennie z ulicy piekarzy, dopóki nie wyczerpie się chleb w
mieście. I pozostał Jeremiasz na dziedzińcu w wartowni.

Zostaw wpis