Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 40)

1
Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza po uwolnieniu go z Rama przez
Nebuzaradana, dowódcę straży przybocznej. On to wydobył go, gdy był skuty
łańcuchami wśród wszystkich zesłanych z Jerozolimy i Judy, którzy mieli być
odprowadzeni do Babilonu.
2
Zabrał więc naczelnik straży Jeremiasza i rzekł
do niego: “Pan, Bóg twój, przepowiedział nieszczęście temu miejscu;
3

wypełnił i uczynił Pan, jak przepowiedział. Zgrzeszyliście bowiem przeciw
Panu, nie słuchaliście Jego głosu i dlatego spotkał was taki los.
4
Teraz
zaś oto uwalniam cię z więzów, jakie masz na swych rękach. Jeżeli wydaje ci
się korzystne pójść ze mną do Babilonu, chodź! Wtedy będę miał ciebie pod
opieką. Jeżeli zaś wydaje cię niekorzystne pójść ze mną do Babilonu, zostań!
<Spójrz, cały kraj masz przed sobą; idź tam, dokąd uważasz za dobre i
słuszne się udać>.
5
Wróć do Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana,
którego król babiloński uczynił zarządcą miast judzkich, i zamieszkaj z nim
wśród ludu lub też udaj się, dokąd będziesz uważał za słuszne”. Następnie
dał mu dowódca straży przybocznej zapasy oraz podarunki i zwolnił go.

6
Jeremiasz więc udał się do Godoliasza, syna Achikama, do Mispa i
przebywał z nim wśród ludu, który pozostał w kraju.

Jeremiasz u Godoliasza

7
Gdy zaś usłyszeli wszyscy dowódcy wojsk, znajdujący się w terenie,
oni sami i ich ludzie, że król babiloński uczynił zarządcą kraju Godoliasza,
syna Achikama, i że uczynił go zwierzchnikiem mężczyzn i kobiet, dzieci i
ubogich ziemi, którzy nie zostali zesłani do Babilonu,
8
przyszli do
Godoliasza do Mispa: Izmael, syn Netaniasza, Jochanan i Jonatan, synowie
Kareacha, Serajasz, syn Tanchumeta, synowie Efaja z Netofa, Jezaniasz, syn
Maakatyty, oni sami wraz ze swoimi ludźmi.
9
Godoliasz, syn Achikama, syna
Szafana, złożył im i ich ludziom przysięgę mówiąc: “Nie bójcie się służyć
Chaldejczykom! Pozostańcie w kraju i bądźcie poddani królowi babilońskiemu,
a będzie się wam dobrze powodziło.
10
Ja przebywam w Mispa jako
przedstawiciel u Chaldejczyków, którzy przyjdą do nas; wy natomiast
zbierajcie wino, owoce i oliwę gromadźcie w swych naczyniach, a przebywajcie
w miastach, które wzięliście w posiadanie”.
11
Także wszyscy mieszkańcy
Judy, którzy przebywali w ziemi moabskiej u Ammonitów i w Edomie i w innych
krajach, usłyszeli, że król babiloński pozostawił resztę w Judzie i że
ustanowił nad nimi Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana, jako zarządcę.

12
Powrócili więc wszyscy mieszkańcy Judy z wszystkich miejsc, po których
się rozproszyli, i przyszli do ziemi judzkiej do Godoliasza, do Mispa; i
zebrali wino i owoce bardzo obficie.

Godoliasz zamordowany

13
Jochanan zaś, syn Kareacha, i wszyscy dowódcy wojskowi stacjonujący w
polu przyszli do Godoliasza do Mispa
14
i powiedzieli do niego: “Czy ci
wiadomo, że Baalis, król Ammonitów, posłał Izmaela, syna Netaniasza, by cię
pozbawił życia?” Lecz nie uwierzył im Godoliasz, syn Achikama.
15
Tymczasem
Jochanan, syn Kareacha, przemówił potajemnie do Godoliasza w Mispa: “Pójdę i
zabiję Izmaela, syna Netaniasza, tak że nikt nie będzie wiedział. Dlaczego
ma on ciebie zamordować, a wszyscy mieszkańcy Judy, którzy skupili się przy
tobie mają ulec rozproszeniu, reszta zaś Judy zagładzie?”
16
Godoliasz, syn
Achikama, powiedział do Jochanana, syna Kareacha: “Nie możesz popełnić
takiego czynu, bo to, co mówisz o Izmaelu, jest kłamstwem”.

Zostaw wpis