Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 44)

1
Słowo, jakie zostało skierowane do Jeremiasza – dla wszystkich ludzi z
Judy mieszkających w kraju egipskim, dla mieszkających w Migdol, w
Tachpanches, w Nof oraz w kraju Patros.
2
“To mówi Pan Zastępów, Bóg
Izraela: Widzieliście całe nieszczęście, jakie sprowadziłem na Jerozolimę i
na wszystkie miasta judzkie. Są one dzisiaj ruiną i nie ma w nich
mieszkańców,
3
za ich nieprawość, którą popełniali, aby Mnie pobudzać do
gniewu. Chodzili składać ofiary i służyć obcym bogom, których nie znali ani
oni, ani wasi przodkowie.
4
Mimo że posyłałem do was nieustannie wszystkich
moich sług, proroków, by mówili: “Nie czyńcie przecież tych wstrętnych
rzeczy, których nienawidzę!”
5
nie chcieli słuchać ani nie nakłonili swych
uszu, by się odwrócić od swej nieprawości i by nie składać ofiar obcym
bogom.
6
Wybuchł więc mój wielki gniew i zapłonął przeciw miastom judzkim,
przeciw ulicom Jerozolimy, tak że zostały obrócone w ruinę i pustkowie, jak
to trwa do dziś.
7
A teraz to mówi Pan, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: Dlaczego
sprowadzacie wielkie nieszczęście na samych siebie, przyczyniając się do
wyniszczenia spośród Judy mężczyzn, kobiet, dzieci i niemowląt, tak że nie
pozostanie z was nawet reszta?
8
Dlaczego pobudzacie Mnie do gniewu
uczynkami waszych rąk, składając ofiary obcym bogom w ziemi egipskiej,
gdzieście się osiedlili na wytępienie i na przekleństwo, i urągowisko u
wszystkich narodów ziemi?
9
Czy zapomnieliście o nieprawościach waszych
przodków, nieprawościach królów judzkich, nieprawościach ich żon, swoich
własnych nieprawościach i o nieprawościach waszych żon, jakie popełnialiście
w kraju judzkim i na ulicach Jerozolimy?
10
Do dziś nie okazali skruchy ani
lęku, ani nie postępowali według mojego Prawa i moich przykazań, jakie
nałożyłem wam i waszym przodkom.

11
Dlatego to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto zwrócę swe oblicze
przeciw wam na wasze nieszczęście, by wyniszczyć wszystkich ludzi z Judy.
12

Usunę resztę Judy, która postanowiła pójść do Egiptu, by się tam osiedlić.
Wyginą wszyscy w ziemi egipskiej: padną od miecza, od głodu i wyginą od
małego do wielkiego; pomrą od miecza i od głodu, staną się przedmiotem
przekleństwa, zgrozy, złorzeczenia i urągowiska.
13
Tak samo ukarzę
zamieszkujących w ziemi egipskiej, jak ukarałem Jerozolimę: mieczem, głodem
i zarazą.
14
Nikt nie ujdzie ani się nie ocali z reszty Judy, która przyszła
się osiedlić w ziemi egipskiej w nadziei na powrót do ziemi judzkiej, dokąd
tęsknicie z całej duszy. Nie powróci nikt, chyba tylko niedobitki”.

15
Wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, iż żony ich składają ofiary obcym
bogom, i wszystkie kobiety stojące w wielkiej gromadzie oraz cały lud
mieszkający w ziemi egipskiej, w Patros, odpowiedzieli:
16
“Nie posłuchamy
polecenia, jakie nam przekazałeś w imię Pana.
17
Raczej wprowadzimy w czyn
wszystko, co postanowiliśmy sobie: składać ofiary kadzielne królowej nieba,
składać na jej cześć ofiary płynne, podobnie jak to czyniliśmy my, nasi
przodkowie, nasi królowie oraz nasi przywódcy w miastach judzkich i na
ulicach Jerozolimy. Wtedy mieliśmy pod dostatkiem chleba, powodziło się nam
dobrze i nie spotkało nas nic złego.
18
Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać
królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i
giniemy od miecza lub głodu”.
19
A kobiety powiedziały: “Ilekroć składamy
królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, czyż nie za wiedzą naszych mężów
przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo wylewamy płynne
ofiary?”

20
Jeremiasz zaś rzekł do całego ludu, do mężczyzn, do kobiet i do
wszystkich ludzi, którzy dali mu tę odpowiedź:
21
“Czy Pan nie pamięta już i
nie zachowuje w swym sercu ofiar, jakie składaliście w miastach judzkich i
na ulicach Jerozolimy wy, wasi przodkowie, królowie, przywódcy i prosty lud?

22
Pan nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków ani ohydnych
czynów, jakie popełnialiście. Dlatego kraj wasz został obrócony w ruinę, w
pustkowie, stał się przedmiotem klątwy, bez mieszkańców – jak to trwa do
dziś.
23
Za to, że składaliście ofiary kadzielne i grzeszyliście przeciw
Panu, że nie słuchaliście głosu Pana i nie postępowaliście zgodnie z Jego
Prawem, Jego przykazaniami i Jego rozporządzeniami, przyszło na was takie
nieszczęście, jakie trwa dzisiaj”.

24
Następnie powiedział Jeremiasz do całego ludu i do wszystkich kobiet:
“Słuchajcie słowa Pańskiego, cały ludu judzki, przebywający w Egipcie!
25
To
mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, mówicie to własnymi ustami i
wykonujecie własnymi rękami, mówiąc: “Wypełnimy niezawodnie nasze śluby,
jakie uczyniłyśmy, by ofiarować kadzidło królowej nieba i wylewać na jej
cześć płyny”. Dobrze! Wypełniajcie więc swe śluby, wylewajcie płynne ofiary!

26
Dlatego posłuchajcie słowa Pańskiego, cały Judo, mieszkający w ziemi
egipskiej. Przysiągłem na swe wielkie Imię – mówi Pan – że w całym Egipcie
nigdy nie będzie już wzywane moje Imię przez kogokolwiek z Judy, który by
mówił: “Na życie Pana!”
27
Oto czuwam nad wami na wasze nieszczęście, a nie
na pomyślność. Wszyscy ludzie z Judy znajdujący się w ziemi egipskiej wyginą
doszczętnie od miecza i głodu.
28
Ci, co się uratują od miecza, powrócą do
ziemi judzkiej w bardzo małej liczbie, aby poznała cała reszta Judy, która
przybyła do ziemi egipskiej celem osiedlenia się, czyje słowo się wypełni:
moje czy ich.
29
To będzie dla was znakiem – wyrocznia Pana – że ukarzę was
w tym miejscu, abyście poznali, że moje słowa wypełnią się całkowicie na
wasze nieszczęście.
30
To mówi Pan: Oto wydam faraona Chofrę, króla
egipskiego, w ręce jego nieprzyjaciół i w ręce tych, co nastają na jego
życie, podobnie jak wydałem Sedecjasza, króla judzkiego, w ręce
Nabuchodonozora, króla babilońskiego, jego wroga, czyhającego na jego
życie”.

Zostaw wpis