Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 1)

PODBÓJ PALESTYNY
PRZYGOTOWANIA

Zadanie Jozuego

1
Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna,
pomocnika Mojżesza:
2
“Mojżesz, sługa mój, umarł; teraz więc wstań,
przepraw się przez ten oto Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą Ja
daję Izraelitom.
3
Każde miejsce, na które zstąpi wasza noga, Ja wam daję,
jak zapowiedziałem Mojżeszowi.
4
Od pustyni i od Libanu aż do Wielkiej
Rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Chetytów aż do Wielkiego Morza, w stronę
zachodzącego słońca, będzie waszą krainą.
5
Nikt się nie ostoi przed tobą
przez wszystkie dni twego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie
opuszczę cię ani porzucę.

Warunki pomocy Bożej

6
Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie
ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom.
7
Tylko bądź mężny i mocny,
przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa
mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja
roztropność we wszystkich przedsięwzięciach.
8
Niech ta Księga Prawa będzie
zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał
wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże
się twoja roztropność.
9
Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój
się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek
pójdziesz”.

Pomoc pokoleń zajordańskich

10
Jozue rozkazał wówczas zwierzchnikom ludu, mówiąc:
11
“Przejdźcie
przez obóz i nakażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywność, gdyż po trzech
dniach przeprawicie się przez ten Jordan, abyście zajęli ziemię, którą Pan,
Bóg wasz, daje wam w posiadanie”.

12
Następnie Jozue przemówił do Rubenitów, Gadytów i połowy pokolenia
Manassesa:
13
“Przypomnijcie sobie rozkaz, jaki dał wam Mojżesz, sługa Pana,
gdy rzekł: Pan, Bóg wasz, strzeże waszego pokoju i oddaje wam tę ziemię.
14

Wasze żony, dzieci i trzody mogą pozostać w kraju, który dał wam Mojżesz za
Jordanem. Wy jednak musicie wyruszyć uzbrojeni na czele swych braci, wszyscy
zdolni do boju mężczyźni, i musicie im pomóc,
15
aż Pan użyczy pokoju
braciom waszym, jak i wam, i aż oni również posiądą ziemię, którą da im Pan,
Bóg wasz. Wtedy możecie wrócić do kraju, który do was należy i który dał wam
Mojżesz, sługa Pana, po drugiej stronie Jordanu, ku wschodowi słońca”.

16
Odpowiedzieli więc Jozuemu tymi słowami: “Wszystko, coś nam rozkazał,
uczynimy i gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy.
17
Jak posłuszni byliśmy we
wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i tobie. Oby tylko Pan, Bóg
twój, był z tobą, jak był z Mojżeszem.
18
Ktokolwiek sprzeciwi się twojemu
głosowi i nie będzie posłuszny twemu słowu we wszystkim, co mu rozkażesz,
musi umrzeć. Tylko ty bądź mężny i mocny”.

Zostaw wpis